เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9401 : สพป.ปัตตานี เขต 1 สุมาลี  สุขศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ