เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9402 : สพป.ปัตตานี เขต 2 พรภนา  คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ