เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9403 : สพป.ปัตตานี เขต 3 สุทธิศักดิ์  แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 9403 : สพป.ปัตตานี เขต 3 ซอบือรี  ตาปู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป