เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 950001 : สพม.ยะลา นางสาวพรทิพย์   เพ็ชรนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
2 950001 : สพม.ยะลา นางสาวเดือนเพ็ญ  พิทยจำรัส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา