รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
รหัส
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9502 สพป.ยะลา เขต 2 ปานจิตต์  อุ่นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุมัติ
2 9502 สพป.ยะลา เขต 2 สุจิตรา  แซ่ปุ่ง พนักงานราชการ อนุมัติ