เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9502 : สพป.ยะลา เขต 2 สุจิตรา  แซ่ปุ่ง พนักงานราชการ