เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9503 : สพป.ยะลา เขต 3 ปารเมศ  โพธิศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์