เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9503 : สพป.ยะลา เขต 3 มนตรี  มะสมัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
2 9503 : สพป.ยะลา เขต 3 ปารเมศ  โพธิศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3 9503 : สพป.ยะลา เขต 3 อัญชิสา  อ้วนเส้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
4 9503 : สพป.ยะลา เขต 3 ฮัสนี  ซียง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป