เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9601 : สพป.นราธิวาส เขต 1 ฐิฏิมาธ์  พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 9601 : สพป.นราธิวาส เขต 1 นายสรายุทธ์  จันทสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน