เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9602 : สพป.นราธิวาส เขต 2 นายมารูดิง  เส๊ะ พนักงานราชการ
2 9602 : สพป.นราธิวาส เขต 2 สุรินทร์  อาแว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3 9602 : สพป.นราธิวาส เขต 2 ศิริพันธ์  บุญชูช่วย นักวิเคราะห์ฯ
4 9602 : สพป.นราธิวาส เขต 2 ฮาปือเสาะ  หวังมะ พนักงานราชการ