เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษา

ที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
สถานะ
1 9603 : สพป.นราธิวาส เขต 3 ฐิติพงค์  เพ็ชร์รัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
2 9603 : สพป.นราธิวาส เขต 3 จิตรา  มุกดาห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน