รายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่ได้อนุมัติ
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 101707 สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว) ฟาริดา  หนูหมาน ครู
2 101722 สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร) สุคนธ์ทิพย์  บัณฑิโต ครู