รายชื่อเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาที่ยังไม่ได้อนุมัติให้ใช้งาน
ที่
รหัสเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1 4101 สพป.อุดรธานี เขต 1 พิเชษฐ  ไชยจำนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2 670001 สพม.เพชรบูรณ์ ศันสนะ  มูลทาดี ครู