อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1391
2 สปช.102/26 7171
3 สปช.103/26 2427
4 สปช.104/26 1779
5 สปช.105/26 4102
6 สปช.105/29 17401
7 สปช.2/28 1660
8 ส 505(พิเศษ) 167
9 017 3326
10 017 ก 527
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 40
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 4
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 20
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 8
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 12
16 008 931
17 ป.1ก 6982
18 ป.1ก ตึก 1107
19 ป.1ข 4264
20 ป.1ฉ 8471
21 ป.1ซ 3786
22 ป.พิเศษ 1167
23 004 796
24 สามัญ 973
25 วันครู 99
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7718
27 ม.ส.5/36 173
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 295
30 อาคารประสบภัย 43
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 904
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2302
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 765
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 366
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 273
36 เบ็ดเสร็จ ก. 478
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 661
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 120
39 อาคารเรียน 316/39 24
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 65
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 26
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 86
44 พิเศษ 1 ชั้น 591
45 พิเศษ 2 ชั้น 231
46 พิเศษ 3 ชั้น 157
47 พิเศษ 4 ชั้น 249
48 พิเศษ 5 ชั้น 93
49 พิเศษ 6 ชั้น 50
50 พิเศษ 7 ชั้น 49
51 เบ็ดเสร็จ ข. 360
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 114
54 208 142
55 212 95
56 106ต 94
57 CS208B 49
58 กึ่งถาวร 951
59 CS213B 102
60 CS217B 37
61 CS217 27
62 CS220,CS317 14
63 อาคารอนุบาล 1391
64 สพฐ.1 51
65 กึ่งถาวร 84
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 219
67 สปช.105/29(พิเศษ) 45
68 ศก.01 80
69 ศก.104ก 20
70 อบจ.สห. 101
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
72 ศก.04 143
73 จังหวัด 002 125
74 005 6
75 พย.02 12
76 พย.01 29
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 38
78 216 ล/57-ก 526
79 216 ล/57-ข 16
80 212 ล/57-ก 60
81 212 ล/57-ข 23
82 318 ล/55-ก 72
83 318 ล/55-ข 26
84 324 ล/55-ก 62
85 324 ล/55-ข 24
86 108 ล/30 49
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 19
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 4
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 441
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 26
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 17
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 1
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 12
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 17
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 55
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 10
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 5
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 3
99 สปช. 206/26 4
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 17
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 8