อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1399
2 สปช.102/26 7212
3 สปช.103/26 2449
4 สปช.104/26 1821
5 สปช.105/26 4101
6 สปช.105/29 17473
7 สปช.2/28 1659
8 ส 505(พิเศษ) 164
9 017 3317
10 017 ก 529
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 39
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 4
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 21
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 8
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 12
16 008 930
17 ป.1ก 6963
18 ป.1ก ตึก 1101
19 ป.1ข 4231
20 ป.1ฉ 8415
21 ป.1ซ 3744
22 ป.พิเศษ 1150
23 004 794
24 สามัญ 963
25 วันครู 99
26 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7700
27 ม.ส.5/36 173
28 ร.ย. 106/43 137
29 ป.1จ. 295
30 อาคารประสบภัย 44
31 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 905
32 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2294
33 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 766
34 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 368
35 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 273
36 เบ็ดเสร็จ ก. 481
37 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 663
38 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 118
39 อาคารเรียน 316/39 25
40 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 65
41 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
42 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 26
43 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 86
44 พิเศษ 1 ชั้น 607
45 พิเศษ 2 ชั้น 230
46 พิเศษ 3 ชั้น 159
47 พิเศษ 4 ชั้น 249
48 พิเศษ 5 ชั้น 93
49 พิเศษ 6 ชั้น 50
50 พิเศษ 7 ชั้น 49
51 เบ็ดเสร็จ ข. 361
52 CS213A 71
53 418,418ค,418ก 113
54 208 141
55 212 94
56 106ต 94
57 CS208B 50
58 กึ่งถาวร 952
59 CS213B 102
60 CS217B 37
61 CS217 27
62 CS220,CS317 15
63 อาคารอนุบาล 1444
64 สพฐ.1 54
65 กึ่งถาวร 98
66 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 219
67 สปช.105/29(พิเศษ) 45
68 ศก.01 81
69 ศก.104ก 20
70 อบจ.สห. 104
71 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
72 ศก.04 143
73 จังหวัด 002 131
74 005 8
75 พย.02 12
76 พย.01 29
77 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 42
78 216 ล/57-ก 527
79 216 ล/57-ข 17
80 212 ล/57-ก 73
81 212 ล/57-ข 25
82 318 ล/55-ก 77
83 318 ล/55-ข 28
84 324 ล/55-ก 63
85 324 ล/55-ข 25
86 108 ล/30 49
87 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 36
88 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 12
89 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 467
90 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 27
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 19
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 4
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 13
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 18
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 59
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 12
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 7
98 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 3
99 สปช. 206/26 5
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 17
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 9