ย้อนกลับ อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1447
2 สปช.102/26 7348
3 สปช.103/26 2536
4 สปช.104/26 1985
5 สปช.105/26 4076
6 สปช.105/29 17460
7 สปช.2/28 1632
8 ส 505(พิเศษ) 147
9 017 3238
10 017 ก 513
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 56
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 5
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 23
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 10
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 13
16 015 14
17 จว.24 6
18 ป.1 ก พิเศษ 8
19 008 899
20 ป.1ก 6824
21 ป.1ก ตึก 1070
22 ป.1ข 4101
23 ป.1ฉ 8016
24 ป.1ซ 3510
25 ป.พิเศษ 1034
26 004 771
27 สามัญ 928
28 วันครู 96
29 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7529
30 ม.ส.5/36 176
31 ร.ย. 106/43 135
32 ป.1จ. 294
33 อาคารประสบภัย 45
34 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 920
35 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2236
36 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 761
37 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 360
38 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 273
39 เบ็ดเสร็จ ก. 469
40 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 668
41 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 122
42 อาคารเรียน 316/39 27
43 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 71
44 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
45 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 29
46 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 80
47 พิเศษ 1 ชั้น 643
48 พิเศษ 2 ชั้น 250
49 พิเศษ 3 ชั้น 167
50 พิเศษ 4 ชั้น 251
51 พิเศษ 5 ชั้น 103
52 พิเศษ 6 ชั้น 64
53 พิเศษ 7 ชั้น 49
54 เบ็ดเสร็จ ข. 368
55 CS213A 72
56 418,418ค,418ก 107
57 208 132
58 212 83
59 106ต 90
60 CS208B 52
61 กึ่งถาวร 959
62 CS213B 102
63 CS217B 38
64 CS217 27
65 CS220,CS317 16
66 อาคารอนุบาล 1868
67 สพฐ.1 52
68 กึ่งถาวร 157
69 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 235
70 สปช.105/29(พิเศษ) 51
71 ศก.01 82
72 ศก.104ก 21
73 อบจ.สห. 115
74 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
75 ศก.04 165
76 จังหวัด 002 162
77 005 12
78 พย.02 21
79 พย.01 44
80 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 86
81 216 ล/57-ก 494
82 216 ล/57-ข 22
83 212 ล/57-ก 147
84 212 ล/57-ข 45
85 318 ล/55-ก 128
86 318 ล/55-ข 50
87 324 ล/55-ก 100
88 324 ล/55-ข 35
89 108 ล/30 61
90 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 151
91 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 30
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 1009
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 72
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 39
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 19
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 37
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 36
98 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 156
99 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 32
100 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 16
101 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 9
102 สปช. 206/26 11
103 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 25
104 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 27