ย้อนกลับ อาคารเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.101/26 1429
2 สปช.102/26 7320
3 สปช.103/26 2522
4 สปช.104/26 1947
5 สปช.105/26 4065
6 สปช.105/29 17479
7 สปช.2/28 1645
8 ส 505(พิเศษ) 152
9 017 3268
10 017 ก 519
11 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้อง 47
12 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 9 ห้อง 5
13 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 12 ห้อง 23
14 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 15 ห้อง 9
15 สปช. 2/28 ขนาด 4 ชั้น 18 ห้อง 14
16 015 11
17 จว.24 3
18 008 913
19 ป.1ก 6864
20 ป.1ก ตึก 1083
21 ป.1ข 4134
22 ป.1ฉ 8104
23 ป.1ซ 3582
24 ป.พิเศษ 1069
25 004 779
26 สามัญ 936
27 วันครู 97
28 อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308 7567
29 ม.ส.5/36 174
30 ร.ย. 106/43 134
31 ป.1จ. 295
32 อาคารประสบภัย 47
33 108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ 917
34 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216 2259
35 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ 764
36 324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ 363
37 424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ 274
38 เบ็ดเสร็จ ก. 473
39 อาคารเรียนชั่วคราวปฏิรูปการศึกษา 657
40 อาคารเรียนชั่วคราวถอดประกอบได้ 117
41 อาคารเรียน 316/39 26
42 อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย) 68
43 อาคารเรียนแบบ 108 ล./41(หลังคาทรงไทย) 18
44 อาคารเรียนแบบ 324 ล./41(หลังคาทรงไทย) 28
45 อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46 83
46 พิเศษ 1 ชั้น 633
47 พิเศษ 2 ชั้น 242
48 พิเศษ 3 ชั้น 166
49 พิเศษ 4 ชั้น 248
50 พิเศษ 5 ชั้น 100
51 พิเศษ 6 ชั้น 58
52 พิเศษ 7 ชั้น 49
53 เบ็ดเสร็จ ข. 367
54 CS213A 70
55 418,418ค,418ก 108
56 208 134
57 212 90
58 106ต 91
59 CS208B 52
60 กึ่งถาวร 971
61 CS213B 102
62 CS217B 38
63 CS217 27
64 CS220,CS317 16
65 อาคารอนุบาล 1735
66 สพฐ.1 52
67 กึ่งถาวร 130
68 แบบเบ็ดเสร็จ ค. 233
69 สปช.105/29(พิเศษ) 51
70 ศก.01 80
71 ศก.104ก 22
72 อบจ.สห. 114
73 อาคารเรียน 9 ชั้น พร้อมลิฟท์ 5
74 ศก.04 155
75 จังหวัด 002 158
76 005 9
77 พย.02 19
78 พย.01 41
79 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว 74
80 216 ล/57-ก 505
81 216 ล/57-ข 22
82 212 ล/57-ก 116
83 212 ล/57-ข 37
84 318 ล/55-ก 110
85 318 ล/55-ข 42
86 324 ล/55-ก 88
87 324 ล/55-ข 28
88 108 ล/30 57
89 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้อง 124
90 อาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้อง 28
91 สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 882
92 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 59
93 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ใต้ถุนโล่ง 34
94 สปช. 105/29 2 ชั้น 5 ห้อง ล่าง 1 บน 4 16
95 สปช. 105/29 2 ชั้น 6 ห้อง ล่าง 2 บน 4 34
96 สปช. 105/29 2 ชั้น 7 ห้อง ล่าง 3 บน 4 29
97 สปช. 105/29 2 ชั้น 8 ห้อง ล่าง 4 บน 4 131
98 สปช. 105/29 2 ชั้น 10 ห้อง ล่าง 5 บน 5 29
99 สปช. 105/29 2 ชั้น 12 ห้อง ล่าง 6 บน 6 15
100 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 9 ห้อง 5
101 สปช. 206/26 9
102 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 12 ห้อง 22
103 สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น 15 ห้อง 19