อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2905
2 สปช.202/26 8119
3 สปช.203/26 2288
4 สปช.204/26 423
5 สปช.205/26 1880
6 สปช.206/26 913
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 77
8 312 5305
9 313 307
10 สามัญ/336 1571
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 21234
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1392
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 295
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 112
15 อาคารหอประชุม 100/27 1664
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 780
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1426
18 พิเศษ 1658
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 413
20 005, ป005 113
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 536
22 102/27(ตอกเข็ม) 116
23 204/27 38
24 306 ล/27 25
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 238
26 ศก.23 45
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 21
28 พย.05 9
29 สปจ.1/24 8
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 226
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 70
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 179