ย้อนกลับ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2943
2 สปช.202/26 8237
3 สปช.203/26 2272
4 สปช.204/26 418
5 สปช.205/26 1907
6 สปช.206/26 892
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 73
8 312 5264
9 313 300
10 สามัญ/336 1516
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 24278
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1506
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 307
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 119
15 อาคารหอประชุม 100/27 1739
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 891
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1438
18 พิเศษ 2038
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 478
20 005, ป005 112
21 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 578
22 102/27(ตอกเข็ม) 139
23 204/27 51
24 306 ล/27 30
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 264
26 ศก.23 69
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 24
28 พย.05 11
29 สปจ.1/24 9
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 389
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 136
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 798
33 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 278