ย้อนกลับ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2923
2 สปช.202/26 8175
3 สปช.203/26 2275
4 สปช.204/26 418
5 สปช.205/26 1896
6 สปช.206/26 899
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 76
8 312 5282
9 313 306
10 สามัญ/336 1535
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 22205
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1424
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 293
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 116
15 อาคารหอประชุม 100/27 1699
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 821
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1430
18 พิเศษ 1785
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 437
20 005, ป005 116
21 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 561
22 102/27(ตอกเข็ม) 117
23 204/27 44
24 306 ล/27 27
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 250
26 ศก.23 55
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 23
28 พย.05 10
29 สปจ.1/24 9
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 312
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 96
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 415
33 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 95