ย้อนกลับ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2943
2 สปช.202/26 8233
3 สปช.203/26 2270
4 สปช.204/26 418
5 สปช.205/26 1908
6 สปช.206/26 890
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 73
8 312 5268
9 313 301
10 สามัญ/336 1521
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 24147
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1499
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 307
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 119
15 อาคารหอประชุม 100/27 1740
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 888
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1438
18 พิเศษ 2016
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 473
20 005, ป005 112
21 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 578
22 102/27(ตอกเข็ม) 135
23 204/27 51
24 306 ล/27 30
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 263
26 ศก.23 65
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 24
28 พย.05 11
29 สปจ.1/24 9
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 385
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 132
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 775
33 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 264