อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2903
2 สปช.202/26 8066
3 สปช.203/26 2280
4 สปช.204/26 423
5 สปช.205/26 1860
6 สปช.206/26 920
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 74
8 312 5344
9 313 306
10 สามัญ/336 1583
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 20423
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1304
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 274
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 101
15 อาคารหอประชุม 100/27 1634
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 774
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1391
18 พิเศษ 1592
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 417
20 005, ป005 115
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 508
22 102/27(ตอกเข็ม) 119
23 204/27 38
24 306 ล/27 21
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 223
26 ศก.23 32
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 20
28 พย.05 9
29 สปจ.1/24 7
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 169
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 45