อาคารอเนกประสงค์
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2902
2 สปช.202/26 8087
3 สปช.203/26 2287
4 สปช.204/26 425
5 สปช.205/26 1874
6 สปช.206/26 916
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 76
8 312 5326
9 313 307
10 สามัญ/336 1577
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 20793
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1382
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 296
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 110
15 อาคารหอประชุม 100/27 1653
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 765
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1406
18 พิเศษ 1641
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 414
20 005, ป005 112
21 โรงอาหาร(300ที่นั่ง) 528
22 102/27(ตอกเข็ม) 116
23 204/27 38
24 306 ล/27 25
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 234
26 ศก.23 42
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 21
28 พย.05 9
29 สปจ.1/24 8
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 199
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 60
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 101