ย้อนกลับ อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.201/26 2941
2 สปช.202/26 8191
3 สปช.203/26 2270
4 สปช.204/26 419
5 สปช.205/26 1901
6 สปช.206/26 892
7 แบบพิเศษ(3ชั้น) 73
8 312 5278
9 313 305
10 สามัญ/336 1529
11 อื่น อื่น(สร้างเอง) 23238
12 อาคารโรงฝึกงาน 102/27 1480
13 อาคารโรงฝึกงาน 204/27 297
14 อาคารโรงฝึกงาน 306/26 116
15 อาคารหอประชุม 100/27 1730
16 อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ 856
17 โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32, 1432
18 พิเศษ 1910
19 002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ, 457
20 005, ป005 114
21 โรงอาหาร 300 ที่นั่ง 574
22 102/27(ตอกเข็ม) 130
23 204/27 49
24 306 ล/27 28
25 โรงฝึกงานแบบ ศก.23 255
26 ศก.23 61
27 แบบพิเศษ(4ชั้น) 23
28 พย.05 11
29 สปจ.1/24 9
30 โรงอาหาร 260 ที่นั่ง 354
31 โรงอาหาร 500 ที่นั่ง 116
32 อาคารโดมอเนกประสงค์ 610
33 โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 198