ย้อนกลับ บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3734
2 สปช.302/28 612
3 สปช.303/28 896
4 กรมสามัญ 15208
5 องค์การฯ 9329
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5245
7 ร.ย.304/43 163
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 286
9 บ้านพักครู 203/27 3823
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1824
11 บ้านพักครู 206 502
12 บ้านพักครู 207 824
13 พิเศษ 694
14 ศก.14 94
15 สปช.205/26 316
16 สปช.304/28 11
17 พย.06 10
18 บ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ) 3