ย้อนกลับ บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3798
2 สปช.302/28 602
3 สปช.303/28 902
4 กรมสามัญ 15117
5 องค์การฯ 9236
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5220
7 ร.ย.304/43 161
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 308
9 บ้านพักครู 203/27 3847
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1883
11 บ้านพักครู 206 508
12 บ้านพักครู 207 867
13 พิเศษ 690
14 ศก.14 94
15 สปช.205/26 327
16 สปช.304/28 12
17 พย.06 10
18 บ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ) 20