บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3493
2 สปช.302/28 652
3 สปช.303/28 882
4 กรมสามัญ 15855
5 องค์การฯ 9851
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5570
7 ร.ย.304/43 167
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 221
9 บ้านพักครู 203/27 3494
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1558
11 บ้านพักครู 206 515
12 บ้านพักครู 207 590
13 พิเศษ 728
14 ศก.14 63
15 สปช.205/26 232
16 สปช.304/28 9
17 พย.06 7