ย้อนกลับ บ้านพักครู
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.301/26 3800
2 สปช.302/28 602
3 สปช.303/28 901
4 กรมสามัญ 15116
5 องค์การฯ 9229
6 อื่น อื่น(สร้างเอง) 5221
7 ร.ย.304/43 162
8 บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 หน่วย 308
9 บ้านพักครู 203/27 3849
10 บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน) 1890
11 บ้านพักครู 206 508
12 บ้านพักครู 207 869
13 พิเศษ 690
14 ศก.14 94
15 สปช.205/26 328
16 สปช.304/28 11
17 พย.06 11
18 บ้านพักครู แบบ 204/61(ฝ) 20