ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30566
2 สปช.602/26 2182
3 สปช.603/29 1360
4 401 3822
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2726
6 อื่น อื่น 15883
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4320
8 สปช.604/45 3745
9 สปช. 605/45 422
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1317
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 807
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 978
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 824
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3536
15 สปช.604/2526 73
16 สามัญ 231
17 พย.07 6