ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30603
2 สปช.602/26 2184
3 สปช.603/29 1324
4 401 3890
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2773
6 อื่น อื่น 15642
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4260
8 สปช.604/45 3603
9 สปช. 605/45 397
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1163
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 696
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 871
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 731
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3127
15 สปช.604/2526 64
16 สามัญ 220
17 พย.07 4