ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30174
2 สปช.602/26 2139
3 สปช.603/29 1388
4 401 3586
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2535
6 อื่น อื่น 16825
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4438
8 สปช.604/45 4045
9 สปช. 605/45 485
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2045
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1211
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1427
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 1179
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4602
15 สปช.604/2526 89
16 สามัญ 318
17 พย.07 8
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 131