ส้วม
ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30598
2 สปช.602/26 2183
3 สปช.603/29 1338
4 401 3873
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2756
6 อื่น อื่น 15731
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4265
8 สปช.604/45 3662
9 สปช. 605/45 403
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1221
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 732
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 900
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 755
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 3297
15 สปช.604/2526 65
16 สามัญ 227
17 พย.07 6