ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30192
2 สปช.602/26 2143
3 สปช.603/29 1389
4 401 3593
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2541
6 อื่น อื่น 16807
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4442
8 สปช.604/45 4045
9 สปช. 605/45 484
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2027
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1196
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1414
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 1170
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4569
15 สปช.604/2526 88
16 สามัญ 316
17 พย.07 8
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 125