ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30227
2 สปช.602/26 2155
3 สปช.603/29 1386
4 401 3635
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2574
6 อื่น อื่น 16556
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4387
8 สปช.604/45 3994
9 สปช. 605/45 480
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1864
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1102
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1345
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 1109
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4462
15 สปช.604/2526 86
16 สามัญ 280
17 พย.07 8
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 86