ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30175
2 สปช.602/26 2141
3 สปช.603/29 1388
4 401 3591
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2544
6 อื่น อื่น 16798
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4439
8 สปช.604/45 4039
9 สปช. 605/45 483
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2021
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1192
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1413
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 1168
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4548
15 สปช.604/2526 87
16 สามัญ 315
17 พย.07 8
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 120