ที่
แบบ
จำนวน
1 สปช.601/26 30358
2 สปช.602/26 2162
3 สปช.603/29 1387
4 401 3687
5 ร.ย.601/43,องค์การ 2610
6 อื่น อื่น 16322
7 ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 4372
8 สปช.604/45 3941
9 สปช. 605/45 465
10 ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 1713
11 ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 1024
12 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 1260
13 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 1048
14 อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง) 4363
15 สปช.604/2526 84
16 สามัญ 270
17 พย.07 8
18 ส้วมชายหญิง ( 5 ที่นั่ง) 60