เรือนเพาะชำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 พ.1 547
2 พ.2 38
3 อื่น อื่น 1845