บ่อเลี้ยงปลา
ที่
แบบ
จำนวน
1 บ่อเลี้ยงปลา 5802
2 อื่น อื่น 865