ย้อนกลับ ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 2942
2 ฝ.30(พิเศษ) 7150
3 ฝ.33 17740
4 ถังน้ำใต้ดิน 859
5 แท้งค์น้ำ 4894
6 ตุ่ม-โอ่ง 375
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3601
8 ฝ.99 70