ย้อนกลับ ถังเก็บน้ำ
ที่
แบบ
จำนวน
1 ฝ.30 2902
2 ฝ.30(พิเศษ) 7016
3 ฝ.33 17474
4 ถังน้ำใต้ดิน 840
5 แท้งค์น้ำ 4891
6 ตุ่ม-โอ่ง 363
7 หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.) 3670
8 ฝ.99 73