ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1460
2 รั้วคอนกรีต 15702
3 รั้วตาข่าย 517
4 อื่น อื่น 908