รั้ว
ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1525
2 รั้วคอนกรีต 14568
3 รั้วตาข่าย 450
4 อื่น อื่น 654