ที่
แบบ
จำนวน
1 รั้วลวดหนาม 1459
2 รั้วคอนกรีต 15706
3 รั้วตาข่าย 517
4 อื่น อื่น 909