ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 13680
2 ถนนลาดยาง 659
3 ถนนลูกรัง 865