ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 14377
2 ถนนลาดยาง 676
3 ถนนลูกรัง 840