ถนน
ที่
แบบ
จำนวน
1 ถนนคอนกรีต 14132
2 ถนนลาดยาง 678
3 ถนนลูกรัง 856