ย้อนกลับ บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 347
2 สปช. 27
3 อื่น ๆ 901
4 หอนอนมาตรฐาน 26 33
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 92
6 หอนอนนักเรียน 38 29
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 461
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 63
9 หอนอนจุ 8 คน 49
10 หอนอนจุ 12 คน 47
11 หอนอน 3ช 11
12 หอ(ภปร) 4