บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 318
2 สปช. 27
3 อื่น ๆ 884
4 หอนอนมาตรฐาน 26 33
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 92
6 หอนอนนักเรียน 38 21
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 468
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 60
9 หอนอนจุ 8 คน 47
10 หอนอนจุ 12 คน 45
11 หอนอน 3ช 9
12 หอ(ภปร) 4