บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 322
2 สปช. 27
3 อื่น ๆ 890
4 หอนอนมาตรฐาน 26 33
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 92
6 หอนอนนักเรียน 38 22
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 470
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 61
9 หอนอนจุ 8 คน 47
10 หอนอนจุ 12 คน 45
11 หอนอน 3ช 9
12 หอ(ภปร) 4