ย้อนกลับ บ้านพักนักเรียน
ที่
แบบ
จำนวน
1 กรมอาชีวะ 365
2 สปช. 29
3 อื่น ๆ 917
4 หอนอนมาตรฐาน 26 36
5 หอนอนนักเรียน 4 ชั้น (240 คน) 93
6 หอนอนนักเรียน 38 31
7 บ้านพักนักเรียน 8 คน 466
8 หอนอนจุ 35 คน (ขยายโอกาส ม.ต้น) 66
9 หอนอนจุ 8 คน 51
10 หอนอนจุ 12 คน 48
11 หอนอน 3ช 14
12 หอ(ภปร) 4