รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101712 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 210774 เบญจมราชูทิศ
2 210775 กัลยาณีศรีธรรมราช
3 210776 ปากพูน
4 210777 เมืองนครศรีธรรมราช
5 210778 โยธินบำรุง
6 210779 ตรีนิมิตรวิทยา
7 210780 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
8 210781 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
9 210784 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
10 210785 ขุนทะเลวิทยาคม
11 210842 เฉลิมราชประชาอุทิศ
12 210843 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
13 210844 พระพรหมพิทยานุสรณ์
14 210848 ทางพูนวิทยาคาร
15 210849 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
16 210786 ฉวางรัชดาภิเษก
17 210789 ละอายพิทยานุสรณ์
18 210790 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
19 210791 นางเอื้อยวิทยา
20 210804 ทุ่งสง
21 210805 สตรีทุ่งสง
22 210806 ทุ่งสงวิทยา
23 210807 ทุ่งสงสหประชาสรรค์
24 210808 ก้างปลาวิทยาคม
25 210812 นาบอน
26 210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
27 210814 กรุงหยันวิทยาคาร
28 210815 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
29 210816 เสม็ดจวนวิทยาคม
30 210817 ทุ่งสังพิทยาคม
31 210838 บางขันวิทยา
32 210839 วังหินวิทยาคม
33 210840 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
34 210847 ช้างกลางประชานุกูล
35 210792 เชียรใหญ่
36 210793 วิเชียรประชาสรรค์
37 210794 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
38 210795 ธัญญาวดีศึกษา
39 210796 ชะอวด
40 210797 ชะอวดวิทยาคาร
41 210798 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
42 210799 ขอนหาดประชาสรรค์
43 210800 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
44 210818 ปากพนัง
45 210820 โศภนคณาภรณ์
46 210821 อินทร์ธานีวิทยาคม
47 210819 สตรีปากพนัง
48 210822 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
49 210823 คีรีราษฎร์พัฒนา
50 210824 ควนเกยสุทธิวิทยา
51 210825 เสาธงวิทยา
52 210826 ตระพังพิทยาคม
53 210833 หัวไทรบำรุงราษฎร์
54 210834 แหลมราษฎร์บำรุง
55 210835 นพคุณประชาสรรค์
56 210836 ทรายขาววิทยา
57 210837 เขาพังไกร
58 210841 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
59 210782 พรหมคีรีพิทยาคม
60 210783 บ้านเกาะวิทยา
61 210801 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
62 210802 โมคลานประชาสรรค์
63 210803 สระแก้วรัตนวิทย์
64 210827 สิชลคุณาธารวิทยา
65 210828 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
66 210829 สิชลประชาสรรค์
67 210830 เทพราชพิทยาสรรค์
68 210831 ขนอมพิทยา
69 210832 ท้องเนียนคณาภิบาล
70 210845 คงคาประชารักษ์
71 210846 นบพิตำวิทยา
72 340260 พัทลุง
73 340262 พัทลุงพิทยาคม
74 340263 พรหมพินิตชัยบุรี
75 340264 ประภัสสรรังสิต
76 340265 วชิรธรรมสถิต
77 340261 สตรีพัทลุง
78 340267 กงหราพิชากร
79 340268 ชะรัดชนูปถัมภ์
80 340270 หานโพธิ์พิทยาคม
81 340272 ประชาบำรุง
82 340271 ตะโหมด
83 340273 ควนขนุน
84 340274 พนางตุง
85 340277 ดอนศาลานำวิทยา
86 340278 ปัญญาวุธ
87 340281 ควนพระสาครินทร์
88 340280 ปากพะยูนพิทยาคาร
89 340279 หารเทารังสีประชาสรรค์
90 340283 ศรีบรรพตพิทยาคม
91 340284 ตะแพนพิทยา
92 340285 ป่าบอนพิทยาคม
93 340286 บางแก้วพิทยาคม
94 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม
95 340288 นิคมควนขนุนวิทยา
96 340269 เขาชัยสน
97 340276 นาขยาดวิทยาคาร
98 340275 อุดมวิทยายน