รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101729 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 711095 เบ็ญจะมะมหาราช
2 711110 เขื่องในพิทยาคาร
3 711096 นารีนุกูล
4 711111 สหธาตุศึกษา
5 711097 ปทุมพิทยาคม
6 711112 ชีทวนวิทยาสามัคคี
7 711098 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
8 711114 บ้านไทยวิทยาคม
9 711099 หนองบ่อสามัคคีวิทยา
10 711115 เสียมทองพิทยาคม
11 711100 หนองขอนวิทยา
12 711116 เก่าขามวิทยา
13 711102 นารีนุกูล 2
14 711103 อุบลราชธานีศรีวนาลัย
15 711140 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
16 711141 ศรีน้ำคำศึกษา
17 711142 ไผ่ใหญ่ศึกษา
18 711143 ดงยางวิทยาคม
19 711159 ดอนมดแดงวิทยาคม
20 711160 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี
21 711132 มัธยมตระการพืชผล
22 711117 เขมราฐพิทยาคม
23 711133 สะพือวิทยาคาร
24 711138 โนนสวางประชาสรรค์
25 711134 โนนกุงวิทยาคม
26 711139 ขุมคำวิทยาคาร
27 711135 เกษมสีมาวิทยาคาร
28 711137 กุดข้าวปุ้นวิทยา
29 711155 โพธิ์ไทรพิทยาคาร
30 711165 พังเคนพิทยา
31 711166 พะลานวิทยาคม
32 711108 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
33 711106 ศรีเมืองวิทยาคาร
34 711109 โขงเจียมวิทยาคม
35 711107 เอือดใหญ่พิทยา
36 711150 อ่างศิลา
37 711153 ตาลสุมพัฒนา
38 711154 เชียงแก้วพิทยาคม
39 711161 สิรินธรวิทยานุสรณ์
40 711164 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก
41 711157 สำโรงวิทยาคาร
42 711167 สว่างวีระวงศ์
43 711144 ลือคำหาญวารินชำราบ
44 711145 ห้วยขะยุงวิทยา
45 711158 โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์
46 711146 วารินชำราบ
47 711147 วิจิตราพิทยา
48 711119 เดชอุดม
49 711125 นาจะหลวย
50 711120 นาส่วงวิทยา
51 711126 ดงสว่างวิทยา
52 711122 นากระแซงศึกษา
53 711123 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา
54 711124 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา
55 711127 น้ำยืนวิทยา
56 711128 โดมประดิษฐ์วิทยา
57 711129 บุณฑริกวิทยาคาร
58 711130 นาโพธิ์วิทยา
59 711163 ทุ่งศรีอุดม
60 750262 อำนาจเจริญ
61 750272 ชานุมานวิทยาคม
62 750274 ปทุมราชวงศา
63 750275 ลือวิทยาคม
64 750263 คึมใหญ่วิทยา
65 750273 คำเขื่อนแก้ววิทยาคม
66 750264 ปลาค้าววิทยานุสรณ์
67 750265 น้ำปลีกศึกษา
68 750266 นาวังวิทยา
69 750267 นาจิกพิทยาคม
70 750268 นายมวิทยาคาร
71 750269 สร้างนกทาวิทยาคม
72 750270 อำนาจเจริญพิทยาคม
73 750276 พนาศึกษา
74 750277 ศรีคูณวิทยบัลลังก์
75 750278 เสนางคนิคม
76 750279 นาเวียงจุลดิศวิทยา
77 750280 หัวตะพานวิทยาคม
78 750281 ศรีเจริญศึกษา
79 750282 จิกดู่วิทยา
80 750283 ลืออำนาจวิทยาคม
81 750284 มัธยมแมด