รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

101730 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 100757 ชัยภูมิภักดีชุมพล
2 100758 สตรีชัยภูมิ
3 100759 เมืองพญาแลวิทยา
4 100760 กุดตุ้มวิทยา
5 100761 บ้านค่ายวิทยา
6 100764 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ
7 100765 ภูพระวิทยาคม
8 100767 ชีลองวิทยา
9 100769 บ้านเขว้าวิทยายน
10 100772 คอนสวรรค์
11 100773 สามหมอวิทยา
12 100774 โนนสะอาดวิทยา
13 100775 ปู่ด้วงศึกษาลัย
14 100781 หนองบัวแดงวิทยา
15 100782 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
16 100783 คูเมืองวิทยา
17 100817 ภักดีชุมพลวิทยา
18 100818 เจียงทองพิทยาคม
19 100799 ภูเขียว
20 100802 หนองคอนไทยวิทยาคม
21 100803 พระธาตุหนองสามหมื่น
22 100805 บ้านแท่นวิทยา
23 100807 แก้งคร้อวิทยา
24 100809 นาหนองทุ่มวิทยา
25 100810 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม
26 100814 คอนสารวิทยาคม
27 100815 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก
28 100784 จัตุรัสวิทยาคาร
29 100786 หนองบัวบานวิทยา
30 100787 ละหานเจริญวิทยา
31 100790 บางอำพันธ์วิทยาคม
32 100791 เพชรพิทยาสรรค์
33 100792 เริงรมย์วิทยาคม
34 100793 หนองบัวระเหววิทยาคาร
35 100794 ห้วยแย้วิทยา
36 100795 เทพสถิตวิทยา
37 100796 นายางกลักพิทยาคม