รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 710126 บ้านนาขนัน
2 710127 บ้านแก้งเหนือ
3 710128 บ้านนาแมด
4 710125 บ้านนาตาลเหนือ
5 710123 ชุมชนบ้านขามป้อม
6 710124 บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
7 710100 บ้านทรายพูล
8 710099 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
9 710097 บ้านไทรย้อย
10 710098 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
11 710095 เขมราฐ
12 710096 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
13 710103 บ้านหนองหลวง
14 710106 บ้านบุ่งเจริญ
15 710117 ชุมชนบ้านเจียด
16 710118 บ้านนานวน
17 710130 บ้านนาแวง
18 710131 บ้านบุ่งวิทยา
19 710132 บ้านโบกม่วง
20 710133 บ้านลาดหญ้าคา
21 710134 บ้านนาเมือง
22 710105 บ้านนายูง
23 710107 บ้านโนนสูง
24 710104 บ้านป่าติ้ว
25 710101 บ้านหนองนกทา
26 710102 ตชด.ทองพูนพิทยา
27 710108 บ้านหนองผือ
28 710110 บ้านพนมดี
29 710113 บ้านแก้งหลักด่าน
30 710114 บ้านโคกสว่าง
31 710115 บ้านบาก
32 710116 บ้านบึงหอม
33 710129 บ้านคำหาด
34 710109 บ้านนาหว้าเหนือ
35 710111 บ้านป่าข่า
36 710112 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่งคอม
37 710119 บ้านม่วงเฒ่า
38 710120 บ้านห้วยยาง
39 710121 บ้านอีเติ่ง
40 710122 บ้านนาชุมใต้
41 710336 บ้านกระเดียน
42 710337 บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
43 710338 บ้านนาหว้า
44 710354 บ้านกุดยาลวน
45 710356 บ้านคึม
46 710359 บ้านกาจับ
47 710343 บ้านกุศกร
48 710344 บ้านลาดสมดี
49 710345 บ้านศรีสุข
50 710355 บ้านหนองเอาะหนองสิม
51 710353 บ้านคำสมิง
52 710352 บ้านเกษม
53 710357 เกษมบ้านนาคำ
54 710358 บ้านกึ่งพุทธกาล
55 710368 บ้านขามเปี้ย
56 710369 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
57 710370 บ้านดอนตะมุน
58 710371 บ้านนาตาหมุด
59 710372 บ้านบ่อหิน
60 710373 บ้านดอนหมูวิทยา
61 710388 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
62 710389 บ้านนาคิแลน
63 710366 บ้านดอนทับช้าง
64 710364 บ้านดอนใหญ่
65 710375 บ้านคอนสาย
66 710376 บ้านสร้างโพน
67 710377 บ้านโป่งน้อย
68 710379 บ้านนาคำวิทยา
69 710380 บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
70 710361 บ้านฮี
71 710362 บ้านแพง
72 710367 บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
73 710402 บ้านคำไหล
74 710351 บ้านแอมเจริญ
75 710349 บ้านโคกน้อย
76 710350 บ้านโคกใหญ่
77 710348 บ้านโคกจาน
78 710385 บ้านเสาธงใหญ่
79 710386 บ้านนาเดื่อ
80 710384 ชุมชนบ้านเซเป็ด
81 710365 ตระการพืชผล
82 710418 บ้านตระการ
83 710419 บ้านโพนเมือง
84 710420 บ้านเอ็นอ้า
85 710421 บ้านดอนหมู
86 710391 บ้านตากแดด
87 710396 บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
88 710383 บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
89 710381 บ้านถ้ำแข้
90 710382 บ้านคำแคน
91 710378 บ้านห้วยที
92 710342 บ้านโนนสูงโนนสำราญ
93 710398 บ้านนาส้มมอ
94 710413 บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
95 710414 บ้านแก้งอะฮวน
96 710411 บ้านท่าหลวง
97 710390 บ้านดอนจิก
98 710347 บ้านโหมน
99 710346 บ้านนาพิน
100 710403 บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
101 710404 บ้านหนองแดง
102 710426 บ้านสมบูรณ์
103 710427 บ้านน้ำคำ
104 710412 น้ำคำพิทยา
105 710409 บ้านนาห้วยแดง
106 710410 บ้านร่องข่า
107 710408 บ้านโนนกุง
108 710341 บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
109 710339 บ้านเล้า
110 710340 บ้านทม
111 710407 บ้านโนนสำราญ
112 710405 บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
113 710422 บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
114 710423 บ้านพอก
115 710415 ชุมชนบ้านสะพือ
116 710416 บ้านนางิ้ว
117 710417 บ้านสงยาง
118 710424 บ้านเขือง
119 710428 บ้านแหลไหล่
120 710425 บ้านหนองเต่า
121 710397 บ้านนาดอกไม้
122 710392 บ้านดอน
123 710395 บ้านห้วยฝ้าย
124 710393 บ้านดอนก่อ
125 710394 บ้านนาจ่าย
126 710399 บ้านไหล่ทุ่ง
127 710400 บ้านไหล่สูง
128 710401 บ้านดอนงัว
129 710374 บ้านดงไม้งาม
130 710387 บ้านคำข่า
131 710072 บ้านกาบิน
132 710073 บ้านตุ
133 710074 บ้านป่าข่า
134 710093 บ้านฟ้าห่วน
135 710094 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
136 710089 บ้านแก่งเค็ง
137 710090 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
138 710091 บ้านขุมคำดงตาหวาน
139 710092 บ้านหนองบั่ว
140 710071 บ้านน้ำเกลี้ยง
141 710069 บ้านตาดแต้
142 710070 บ้านโนนหอม
143 710066 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
144 710067 บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
145 710068 บ้านโคกก่องวังนอง
146 710075 ชุมชนบ้านโนนสวาง
147 710076 บ้านหนองหว้า
148 710077 บ้านดงบัง
149 710078 บ้านคำแม่มุ่ย
150 710079 บ้านกุดกลอย
151 710080 บ้านแก้งลิง
152 710081 บ้านไชยชนะ
153 710082 บ้านแข็งขยัน
154 710083 บ้านบกหนองทันน้ำ
155 710084 บ้านโนนหินแร่
156 710085 บ้านแสนอุดม
157 710086 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
158 710087 บ้านหนองลุมพุก
159 710088 บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
160 710649 บ้านพะไล
161 710650 บ้านเลาะ
162 710651 บ้านดอนเย็นใต้
163 710655 เสาวนิต(บ้านวังแฮ)
164 710671 บ้านโพธิ์ไทร
165 710672 บ้านคำมณี
166 710662 บ้านแก้งใต้
167 710663 บ้านดอนกะทอด
168 710657 บ้านม่วงใหญ่
169 710658 บ้านนานางวาน
170 710659 บ้านโปร่งเจริญ
171 710660 บ้านดอนชาด
172 710661 บ้านนาพะเนียงออ
173 710682 บ้านกะเตียด
174 710677 บ้านสองคอน
175 710678 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
176 710673 บ้านกะลึง
177 710674 บ้านโสกชัน
178 710675 บ้านไพรสวรรค์
179 710676 บ้านหินห่อม
180 710656 บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
181 710653 บ้านคำกลาง
182 710654 บ้านสารภี
183 710652 บ้านพะลอง
184 710669 สมาคมจักรยานสมัครเล่น
185 710670 บุญจิราธร
186 710664 บ้านสำโรง
187 710665 บ้านนาหว้าใต้
188 710666 บ้านนาขาม
189 710668 ผอบ ณ นคร 1
190 710667 บ้านปากห้วยม่วง
191 710679 บ้านดงตาหวัง
192 710680 บ้านหนองฟานยืน
193 710681 บ้านโป่งเป้า
194 710683 บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
195 711036 บ้านค้อ
196 711037 บ้านนาชุม
197 711039 บ้านไทรงาม
198 711046 บ้านกองโพน
199 711052 บ้านไหล่ธาตุ
200 711051 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
201 711049 บ้านคันพะลาน
202 711050 บ้านลุมพุก
203 711047 บ้านนาตาลใต้
204 711048 บ้านนากลาง
205 711053 บ้านนาม่วง
206 711038 บ้านนาทราย
207 711035 บ้านปากแซง
208 711033 บ้านโพนแพง
209 711034 บ้านนาหินโหง่นนาดง
210 711031 บ้านพะลาน
211 711032 บ้านบก
212 711040 บ้านพังเคน
213 711041 บ้านโนนตูม
214 711042 บ้านโนนขุมคำ
215 711043 บ้านด่านหม่วน
216 711044 บ้านด่านฮัง
217 711045 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ