รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3501 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 430054 บ้านเชือกน้อย
2 430055 บ้านหนองบั่ว
3 430056 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
4 430058 บ้านคำฮี
5 430061 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
6 430003 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
7 430004 บ้านขุมเงิน
8 430005 บ้านหนองบัว
9 430008 บ้านคุยตับเต่า
10 430007 บ้านหนองหอย
11 430009 บ้านกุดกง
12 430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
13 430001 บ้านเขื่องคำ
14 430002 บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
15 430071 บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
16 430072 บ้านดอนกลอย
17 430073 บ้านคำน้ำสร้าง
18 430074 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
19 430075 บ้านท่าเยี่ยม
20 430076 บ้านแจ้งน้อย
21 430048 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
22 430049 บ้านสามเพียแสนจำปา
23 430053 บ้านพลับหนองคำ
24 430047 บ้านดู่ทุ่งคำบอน
25 430046 บ้านเชือก
26 430059 บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
27 430060 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
28 430042 บ้านเดิด
29 430043 บ้านบาก
30 430044 บ้านน้ำโผ่
31 430045 บ้านใหม่ชุมพร
32 430062 บ้านตาดทอง
33 430065 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
34 430066 บ้านหนองแฝก
35 430067 บ้านดอนมะยาง กม.3
36 430069 อนุบาลยโสธร
37 430026 บ้านทุ่งแต้
38 430027 บ้านคำเม็ก
39 430029 บ้านคำน้ำเกี้ยง
40 430057 บ้านหนองเป้า
41 430010 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
42 430011 บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
43 430028 บ้านนาดีดอนจาน
44 430030 บ้านนาสะไมย์
45 430031 บ้านผือฮีนาลานาจาน
46 430032 บ้านชาดศาลา
47 430017 บ้านสมสะอาดหนองแวง
48 430015 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
49 430016 บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
50 430012 บ้านตับเต่า
51 430013 บ้านน้ำคำน้อย
52 430014 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
53 430050 บ้านสำราญ
54 430051 เมืองยโสธร
55 430052 บ้านสว่างเชียงหวาง
56 430034 บ้านกุดระหวี่
57 430037 บ้านสิงห์
58 430038 บ้านหนองขอนโพนสิม
59 430039 บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
60 430040 หนองแสง
61 430070 บ้านโนนทรายงาม
62 430063 ชุมชนบ้านหนองคู
63 430064 บ้านดงบัง
64 430019 บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
65 430022 บ้านโนนค้อ
66 430023 บ้านโต่งโต้น
67 430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
68 430036 บ้านดอนกลองหนองไฮ
69 430033 บ้านหนองเรือ
70 430024 บ้านหนองทองหลางโนนกุง
71 430025 บ้านหนองบกโนนสวาท
72 430018 บ้านหนองหิน
73 430020 บ้านหนองเป็ด
74 430021 บ้านหนองหงอก
75 430152 บ้านกุดกุง
76 430153 บ้านโนนม่วง
77 430154 บ้านเหล่ามะเขียว
78 430155 บ้านทรายงาม
79 430156 บ้านนาโพธิ์
80 430157 ชุมชนกู่จาน
81 430158 บ้านนาเวียงคำศิริ
82 430162 บ้านหนองเสียวชัยมงคล
83 430179 ประชาสงเคราะห์
84 430180 บ้านแคนน้อยหนองเลิง
85 430197 บ้านกลางนา
86 430195 บ้านนาถ่ม
87 430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
88 430193 ชุมชนดงแคนใหญ่
89 430194 บ้านผักบุ้ง
90 430182 บ้านดงเจริญ
91 430184 บ้านคำแหลม
92 430185 บ้านแหล่งหนู
93 430168 บ้านทุ่งมน
94 430169 โซงเหล่าโป่วิทยา
95 430163 บ้านมะพริกดู่โพนสิม
96 430187 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
97 430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง
98 430189 บ้านหนองเทา
99 430190 บ้านปลาอีด
100 430191 บ้านหัวขัว
101 430198 บ้านนาห่อม
102 430199 บ้านนาคำปักแฮด
103 430186 บ้านน้ำเกลี้ยง
104 430183 บ้านสำโรง
105 430181 บ้านโพนทัน
106 430164 ชุมชนย่อวิทยา
107 430165 บ้านคำม่วง
108 430166 บ้านสว่าง
109 430167 บ้านโคกป่าจิก
110 430170 อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
111 430171 คำเขื่อนแก้ว
112 430173 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
113 430174 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
114 430175 บ้านโนนหนองแฝก
115 430176 บ้านแหล่งแป้น
116 430177 บ้านเหล่าฝ้าย
117 430151 บ้านดอนขะยอม
118 430148 บ้านสงเปือย
119 430149 บ้านบุ่งหวาย
120 430150 บ้านกุดตากล้า
121 430161 บ้านกุดเป่ง
122 430159 บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
123 430160 บ้านเหล่าหุ่ง
124 430252 บ้านคุ้ม
125 430253 บ้านขาม
126 430254 บ้านคูเมือง
127 430255 ชุมชนบ้านสำโรง
128 430256 บ้านพลไว
129 430272 บ้านราชมุนี
130 430273 บ้านเลียบ
131 430274 บ้านยางกลาง
132 430275 บ้านแดง
133 430230 บ้านท่าช้าง
134 430231 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
135 430232 บ้านปอแดงโคกสะอาด
136 430233 บ้านบากเรือ
137 430234 บ้านดงยาง
138 430276 บ้านยางเครือ
139 430277 บ้านดงจงอาง
140 430278 บ้านยางน้อย
141 430279 ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
142 430257 บ้านผือฮี
143 430258 บ้านหัวดอน
144 430259 บ้านเปือย
145 430260 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
146 430261 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
147 430262 บ้านแดงประชาสรรค์
148 430263 บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
149 430264 บ้านหัวดง
150 430265 บ้านโนนยาง
151 430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
152 430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
153 430236 มหาชนะชัย
154 430237 บ้านเหมือดป่าตอง
155 430238 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
156 430239 บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
157 430240 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
158 430241 บ้านบัวขาว
159 430242 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
160 430243 บ้านเหล่าใหญ่
161 430244 บ้านเหมือดขาว
162 430267 บ้านสร้างแป้น
163 430268 บ้านสงยาง
164 430269 บ้านบ่อบึงโพนจาน
165 430270 บ้านดงขวาง
166 430271 บ้านซำ
167 430245 ชุมชนบ้านหัวเมือง
168 430246 บ้านนาดีนาอุดม
169 430247 บ้านหนองยาง
170 430248 บ้านหนองตุ
171 430249 คูสองชั้น
172 430250 กุดพันเขียว
173 430135 บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
174 430136 บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
175 430138 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
176 430139 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
177 430140 บ้านแจนแลน
178 430141 สหประชาสรรค์
179 430134 บ้านผิผ่วน
180 430131 อนุบาลค้อวัง
181 430133 บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
182 430129 บ้านดงมะหรี่
183 430130 บ้านหมากมาย
184 430142 บ้านน้ำอ้อม
185 430143 บ้านโพนแบง
186 430132 วัดบ้านเปาะ
187 430144 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
188 430145 บ้านศิริพัฒนา
189 430146 บ้านดวนบากน้อย
190 430147 บ้านจานทุ่ง
191 430127 บ้านแข่โพนเมือง
192 430128 บ้านฟ้าห่วน