รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3601 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 100082 บ้านผือวิทยายน
2 100083 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
3 100084 บ้านหนองไผ่ล้อม
4 100085 บ้านหนองเขื่อง
5 100086 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
6 100087 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
7 100088 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
8 100033 โสกตลับราษฎร์อุทิศ
9 100061 บ้านห้วยตะแคง
10 100062 บ้านห้วยยาง
11 100026 โนนหว้านไพล
12 100028 วัดพุทโธวาท
13 100029 หนองสระสำราญราษฎร์
14 100034 บ้านหนองบัวขาว
15 100036 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
16 100066 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
17 100063 บ้านท่าหินโงม
18 100064 บ้านห้วยหมากแดง
19 100065 บ้านวังโพน
20 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
21 100051 นาฝายวิทยา
22 100044 บ้านช่อระกา
23 100045 บ้านกุดขมิ้น
24 100046 บ้านหนองหญ้าปล้อง
25 100067 นาเสียวศึกษาคาร
26 100068 บ้านนาวัง
27 100069 บ้านซับรวงไทร
28 100070 ไทรงามผดุงวิทย์
29 100071 บ้านนาสีนวล
30 100020 บ้านแจ้งน้อย
31 100022 โนนสำราญวิทยา
32 100011 ฉิมพลีวิทยา
33 100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
34 100031 บ้านขี้เหล็กใหญ่
35 100037 สุนทรวัฒนา
36 100038 อนุบาลชัยภูมิ
37 100009 ชุมพลสวรรค์วิทยา
38 100010 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
39 100012 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
40 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง
41 100008 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
42 100075 บ้านเล่าวิทยาคาร
43 100076 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
44 100077 บ้านโพธิ์ใหญ่
45 100080 บ้านเสี้ยวน้อย
46 100089 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
47 100090 บ้านขวาน้อย
48 100073 บ้านซับพระไวย์
49 100005 บ้านหนองหญ้ารังกา
50 100072 บ้านซับม่วง
51 100001 โพนทองพิทยา
52 100004 บ้านนางเม้ง
53 100032 บ้านโนนกอก
54 100096 บ้านลาดใหญ่
55 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
56 100102 บ้านโนนคูณ
57 100103 บ้านกุดเวียน
58 100027 บ้านกุดละลม
59 100023 หนองนาแซงวิทยา
60 100024 บ้านหนองโง้ง
61 100025 บ้านโนนสมบูรณ์
62 100019 บ้านดอนหัน
63 100015 บ้านหนองไผ่พัฒนา
64 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
65 100017 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
66 100018 บ้านหนองแหนดอนกู่
67 100052 ห้วยต้อนวิทยา
68 100053 บ้านโป่งคองเหนือ
69 100055 บ้านชีลองกลาง
70 100060 บ้านชีลองใต้
71 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ
72 100058 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
73 100059 บ้านชีลองเหนือ
74 100003 บ้านม่วงเงาะ
75 100006 บ้านห้วยบงเหนือ
76 100074 บ้านหินกอง
77 100100 บ้านห้วยหว้า
78 100101 บ้านห้วยบงใต้
79 100305 บ้านสงแคน
80 100307 บ้านหินลาด
81 100308 บ้านวังกำแพง
82 100309 บ้านหนองกระทุ่ม
83 100289 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
84 100314 บ้านหนองอ้อ
85 100282 บ้านหลุบโพธิ์
86 100283 บ้านกุดไผ่
87 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ
88 100285 บ้านโนนขี้ตุ่น
89 100286 บ้านกุดยาง
90 100288 บ้านโนนเปลือย
91 100298 บ้านกุดหูลิง
92 100277 บ้านโนนแดง
93 100278 บ้านต้อน
94 100275 อนุบาลบ้านเขว้า
95 100276 บ้านเขว้าศึกษา
96 100280 บ้านโนนตาด
97 100281 บ้านกุดฉนวน
98 100299 บ้านคลองไผ่งาม
99 100301 บ้านหนองโสมง
100 100310 บ้านหว้าเฒ่า
101 100311 บ้านซับปลากั้ง
102 100312 บ้านแก้งยาว
103 100313 บ้านนาอินทร์แต่ง
104 100315 บ้านห้วยน้ำคำ
105 100291 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
106 100304 ท่าแกวิทยากร
107 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง
108 100293 บ้านป่ายาง
109 100294 บ้านค่ายหางเรียง
110 100295 บ้านวังปลาฝา
111 100296 บ้านวังกุ่ม
112 100302 บ้านโนนโพธิ์
113 100303 บ้านห้วยหวาย
114 100436 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
115 100438 บ้านคอนสวรรค์
116 100440 บ้านโนนโพธิ์
117 100437 สหราษฎร์นุเคราะห์
118 100442 บ้านหนองโนน้อย
119 100472 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
120 100457 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
121 100458 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
122 100464 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
123 100465 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
124 100467 บ้านโนนพันชาติกุดโดน
125 100468 บ้านดอนหันวิทยา
126 100469 บ้านลำชี
127 100446 ชุมชนบ้านโสก
128 100447 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
129 100448 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
130 100473 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
131 100474 บ้านโปร่งโก
132 100443 บ้านยางหวาย
133 100444 บ้านท่าฉาง
134 100454 บ้านนาโจด
135 100450 บ้านนามน
136 100451 บ้านสำราญ
137 100452 บ้านนาฮี
138 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
139 100449 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
140 100466 บ้านฝาย
141 100470 หนองตาไก้วิทยากร
142 100471 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
143 100477 ห้วยไร่วิทยานุกูล
144 100461 บ้านห้วยยาง
145 100462 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
146 100463 บ้านโสกมูลนาค
147 100475 บ้านหนองไฮโคกสง่า
148 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
149 100317 บ้านกุดชุมแสง
150 100318 บ้านนาทุ่งใหญ่
151 100332 บ้านหนองหอย
152 100334 บ้านหนองลุมพุก
153 100335 บ้านหนองสะแก
154 100337 บ้านโชคอำนวย
155 100330 คุรุประชานุกูล
156 100331 บ้านห้วยกนทา
157 100333 บ้านปากห้วยเดื่อ
158 100336 บ้านท่าข่อย
159 100370 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
160 100371 บ้านหัวนาคำ
161 100372 บ้านโนนลาน
162 100373 บ้านโนนถาวร
163 100374 บ้านหนองไห
164 100375 บ้านบ่อทอง
165 100367 ราษฎร์บำรุง
166 100368 ศรีสว่างสามัคคี
167 100363 บ้านโนนสะอาด
168 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
169 100365 บ้านโนนศรีทอง
170 100366 บ้านห้วยข่าเฒ่า
171 100346 บ้านโนนเหม่า
172 100347 บ้านโหล่นสามัคคี
173 100348 บ้านห้วยกุ่ม
174 100349 บ้านนางแดด
175 100350 บ้านโนนศรีสง่า
176 100351 บ้านคลองเจริญ
177 100352 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
178 100354 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
179 100355 บ้านโคกกรวดหนองพวง
180 100356 บ้านนางแดดเหนือ
181 100357 บ้านห้วยหัน
182 100358 บ้านโนนตูม
183 100359 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
184 100360 บ้านทรัพย์เจริญ
185 100361 บ้านท่าวังย่างควาย
186 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
187 100321 บ้านหนองไฮเหนือ
188 100322 บ้านลาดเหนือ
189 100327 บ้านโสกรัง
190 100328 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
191 100319 บ้านราษฎร์ดำเนิน
192 100320 บ้านหนองไฮใต้
193 100323 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
194 100324 บ้านลาดใต้
195 100325 หนองเบ็นเจริญวิทย์
196 100326 บ้านหนองแห้วพัฒนา
197 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง
198 100339 บ้านห้วยหว้า
199 100340 บ้านนาเจริญ
200 100341 บ้านนารี
201 100342 บ้านหนองปล้อง
202 100343 บ้านห้วยไผ่ใต้
203 100344 บ้านสะพุงเหนือ
204 100345 บ้านโคกสง่า
205 100329 บ้านห้วยม่วง
206 100353 บ้านหนองกุงบำรุง
207 100703 บ้านเจาทอง
208 100704 บ้านโนนม่วง
209 100705 บ้านลาดชุมพล
210 100711 บ้านลาดไทรงาม
211 100712 บ้านนาอุดม
212 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี
213 100716 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
214 100717 แจ้งตราดคลองไทร
215 100722 บ้านคลองจันลา
216 100702 บ้านนาระยะพัฒนา
217 100707 บ้านห้วยร่วม
218 100708 สหประชาสรร
219 100709 บ้านซับชมภู
220 100710 บ้านเจาเหนือ
221 100713 บ้านปรางค์มะค่า
222 100715 แหลมทองผดุงวิทย์
223 100718 บ้านโนนผักหวาน
224 100719 หินเหิบซับภูทอง
225 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์
226 100721 บ้านวังตะกู
227 100657 บ้านซับสีทอง
228 100658 บ้านลาดผักหนาม
229 100659 บ้านห้วยผักหนาม
230 100660 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
231 100661 บ้านหนองแวง