รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3601 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 100082 บ้านผือวิทยายน
2 100083 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
3 100084 บ้านหนองไผ่ล้อม
4 100085 บ้านหนองเขื่อง
5 100086 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
6 100087 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
7 100088 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
8 100033 โสกตลับราษฎร์อุทิศ
9 100061 บ้านห้วยตะแคง
10 100062 บ้านห้วยยาง
11 100026 โนนหว้านไพล
12 100028 วัดพุทโธวาท
13 100029 หนองสระสำราญราษฎร์
14 100034 บ้านหนองบัวขาว
15 100036 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
16 100066 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
17 100063 บ้านท่าหินโงม
18 100064 บ้านห้วยหมากแดง
19 100065 บ้านวังโพน
20 100049 บ้านคร้อห้วยชัน(แย้มมงคลสินธุ์)
21 100050 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
22 100051 นาฝายวิทยา
23 100044 บ้านช่อระกา
24 100045 บ้านกุดขมิ้น
25 100046 บ้านหนองหญ้าปล้อง
26 100067 นาเสียวศึกษาคาร
27 100068 บ้านนาวัง
28 100069 บ้านซับรวงไทร
29 100070 ไทรงามผดุงวิทย์
30 100071 บ้านนาสีนวล
31 100020 บ้านแจ้งน้อย
32 100022 โนนสำราญวิทยา
33 100011 ฉิมพลีวิทยา
34 100041 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
35 100031 บ้านขี้เหล็กใหญ่
36 100037 สุนทรวัฒนา
37 100038 อนุบาลชัยภูมิ
38 100009 ชุมพลสวรรค์วิทยา
39 100010 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
40 100012 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
41 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง
42 100008 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
43 100075 บ้านเล่าวิทยาคาร
44 100076 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
45 100077 บ้านโพธิ์ใหญ่
46 100080 บ้านเสี้ยวน้อย
47 100089 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
48 100090 บ้านขวาน้อย
49 100073 บ้านซับพระไวย์
50 100005 บ้านหนองหญ้ารังกา
51 100072 บ้านซับม่วง
52 100001 โพนทองพิทยา
53 100004 บ้านนางเม้ง
54 100032 บ้านโนนกอก
55 100096 บ้านลาดใหญ่
56 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
57 100102 บ้านโนนคูณ
58 100103 บ้านกุดเวียน
59 100027 บ้านกุดละลม
60 100023 หนองนาแซงวิทยา
61 100024 บ้านหนองโง้ง
62 100025 บ้านโนนสมบูรณ์
63 100019 บ้านดอนหัน
64 100015 บ้านหนองไผ่พัฒนา
65 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม
66 100017 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา
67 100018 บ้านหนองแหนดอนกู่
68 100052 ห้วยต้อนวิทยา
69 100053 บ้านโป่งคองเหนือ
70 100055 บ้านชีลองกลาง
71 100060 บ้านชีลองใต้
72 100056 สามพันตาราษฎร์อุทิศ
73 100058 ไทยรัฐวิทยา 19 (บ้านคำน้อย)
74 100059 บ้านชีลองเหนือ
75 100003 บ้านม่วงเงาะ
76 100006 บ้านห้วยบงเหนือ
77 100074 บ้านหินกอง
78 100100 บ้านห้วยหว้า
79 100101 บ้านห้วยบงใต้
80 100305 บ้านสงแคน
81 100307 บ้านหินลาด
82 100308 บ้านวังกำแพง
83 100309 บ้านหนองกระทุ่ม
84 100289 ยางนาดีราษฎร์ดำรง
85 100314 บ้านหนองอ้อ
86 100282 บ้านหลุบโพธิ์
87 100283 บ้านกุดไผ่
88 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ
89 100285 บ้านโนนขี้ตุ่น
90 100286 บ้านกุดยาง
91 100288 บ้านโนนเปลือย
92 100298 บ้านกุดหูลิง
93 100277 บ้านโนนแดง
94 100278 บ้านต้อน
95 100275 อนุบาลบ้านเขว้า
96 100276 บ้านเขว้าศึกษา
97 100280 บ้านโนนตาด
98 100281 บ้านกุดฉนวน
99 100299 บ้านคลองไผ่งาม
100 100301 บ้านหนองโสมง
101 100310 บ้านหว้าเฒ่า
102 100311 บ้านซับปลากั้ง
103 100312 บ้านแก้งยาว
104 100313 บ้านนาอินทร์แต่ง
105 100315 บ้านห้วยน้ำคำ
106 100291 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา
107 100304 ท่าแกวิทยากร
108 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง
109 100293 บ้านป่ายาง
110 100294 บ้านค่ายหางเรียง
111 100295 บ้านวังปลาฝา
112 100296 บ้านวังกุ่ม
113 100302 บ้านโนนโพธิ์
114 100303 บ้านห้วยหวาย
115 100436 ชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)
116 100438 บ้านคอนสวรรค์
117 100440 บ้านโนนโพธิ์
118 100437 สหราษฎร์นุเคราะห์
119 100442 บ้านหนองโนน้อย
120 100472 บ้านโคกมั่งงอย(คุรุประชาบำเพ็ญ)
121 100457 บ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)
122 100458 บ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว
123 100464 บ้านโคกก่องดอนทองวิทยา
124 100465 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา)
125 100467 บ้านโนนพันชาติกุดโดน
126 100468 บ้านดอนหันวิทยา
127 100469 บ้านลำชี
128 100446 ชุมชนบ้านโสก
129 100447 บ้านหนองบัวเพวัง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
130 100448 บ้านโปร่งคลอง(ประชาวิทยาคาร)
131 100473 ดอนหันราษฎร์อุปถัมภ์
132 100474 บ้านโปร่งโก
133 100443 บ้านยางหวาย
134 100444 บ้านท่าฉาง
135 100454 บ้านนาโจด
136 100450 บ้านนามน
137 100451 บ้านสำราญ
138 100452 บ้านนาฮี
139 100453 บ้านหนองปลาปึ่งหนองเบ็น
140 100449 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา)
141 100466 บ้านฝาย
142 100470 หนองตาไก้วิทยากร
143 100471 บ้านหนองขาม(ทองงามวิทยา)
144 100477 ห้วยไร่วิทยานุกูล
145 100461 บ้านห้วยยาง
146 100462 บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
147 100463 บ้านโสกมูลนาค
148 100475 บ้านหนองไฮโคกสง่า
149 100316 บ้านนาคานหักประชานุสรณ์
150 100317 บ้านกุดชุมแสง
151 100318 บ้านนาทุ่งใหญ่
152 100332 บ้านหนองหอย
153 100334 บ้านหนองลุมพุก
154 100335 บ้านหนองสะแก
155 100337 บ้านโชคอำนวย
156 100330 คุรุประชานุกูล
157 100331 บ้านห้วยกนทา
158 100333 บ้านปากห้วยเดื่อ
159 100336 บ้านท่าข่อย
160 100370 หนองหอยปังบำเหน็จวิทยา
161 100371 บ้านหัวนาคำ
162 100372 บ้านโนนลาน
163 100373 บ้านโนนถาวร
164 100374 บ้านหนองไห
165 100375 บ้านบ่อทอง
166 100367 ราษฎร์บำรุง
167 100368 ศรีสว่างสามัคคี
168 100363 บ้านโนนสะอาด
169 100364 บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)
170 100365 บ้านโนนศรีทอง
171 100366 บ้านห้วยข่าเฒ่า
172 100346 บ้านโนนเหม่า
173 100347 บ้านโหล่นสามัคคี
174 100348 บ้านห้วยกุ่ม
175 100349 บ้านนางแดด
176 100350 บ้านโนนศรีสง่า
177 100351 บ้านคลองเจริญ
178 100352 บ้านคลองเตยโนนพยอมประชาสรรค์
179 100354 บ้านโนนศรีสง่า สาขาบ้านวังตอตั้ง
180 100355 บ้านโคกกรวดหนองพวง
181 100356 บ้านนางแดดเหนือ
182 100357 บ้านห้วยหัน
183 100358 บ้านโนนตูม
184 100359 บ้านโนนตูม สาขาบ้านทุ่งสว่าง
185 100360 บ้านทรัพย์เจริญ
186 100361 บ้านท่าวังย่างควาย
187 100362 บ้านทรัพย์เจริญ สาขาบ้านหลักแดน
188 100321 บ้านหนองไฮเหนือ
189 100322 บ้านลาดเหนือ
190 100327 บ้านโสกรัง
191 100328 บ้านหนองนกออกประชาสรรค์
192 100319 บ้านราษฎร์ดำเนิน
193 100320 บ้านหนองไฮใต้
194 100323 ชุมชนบ้านหนองบัวแดง
195 100324 บ้านลาดใต้
196 100325 หนองเบ็นเจริญวิทย์
197 100326 บ้านหนองแห้วพัฒนา
198 100338 ชุมชนบ้านหนองแวง
199 100339 บ้านห้วยหว้า
200 100340 บ้านนาเจริญ
201 100341 บ้านนารี
202 100342 บ้านหนองปล้อง
203 100343 บ้านห้วยไผ่ใต้
204 100344 บ้านสะพุงเหนือ
205 100345 บ้านโคกสง่า
206 100329 บ้านห้วยม่วง
207 100353 บ้านหนองกุงบำรุง
208 100703 บ้านเจาทอง
209 100704 บ้านโนนม่วง
210 100705 บ้านลาดชุมพล
211 100711 บ้านลาดไทรงาม
212 100712 บ้านนาอุดม
213 100714 บ้านพัฒนาสามัคคี
214 100716 หนองหญ้าปล้องโนนคูณวิทยา
215 100717 แจ้งตราดคลองไทร
216 100722 บ้านคลองจันลา
217 100702 บ้านนาระยะพัฒนา
218 100707 บ้านห้วยร่วม
219 100708 สหประชาสรร
220 100709 บ้านซับชมภู
221 100710 บ้านเจาเหนือ
222 100713 บ้านปรางค์มะค่า
223 100715 แหลมทองผดุงวิทย์
224 100718 บ้านโนนผักหวาน
225 100719 หินเหิบซับภูทอง
226 100720 บ้านสามแยกดงสวรรค์
227 100721 บ้านวังตะกู
228 100657 บ้านซับสีทอง
229 100658 บ้านลาดผักหนาม
230 100659 บ้านห้วยผักหนาม
231 100660 บ้านหนองฉนวนวิทยาคม
232 100661 บ้านหนองแวง