รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3602 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 100635 ศาลาสามัคคี
2 100636 บ้านระหัด
3 100684 บ้านขามป้อม
4 100685 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
5 100687 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
6 100662 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
7 100663 บ้านเมืองกลางวิทยา
8 100664 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
9 100666 บ้านโนนเห็ดไคล
10 100667 บุปผาราม
11 100686 บ้านโนนเขวา
12 100688 บ้านโนนทอง
13 100689 บ้านโนนหนองไฮ
14 100690 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
15 100691 บ้านกลาง
16 100692 บ้านแก้งตาดไซ
17 100675 บ้านหนองบัว
18 100676 บ้านนาสีดา
19 100677 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
20 100670 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
21 100671 บ้านหัวโสก
22 100672 บึงมะนาววิทยา
23 100673 บ้านจมื่น
24 100674 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
25 100650 บ้านโนนงิ้ว
26 100651 บ้านเขวา
27 100652 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
28 100665 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
29 100678 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
30 100679 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
31 100680 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
32 100681 บ้านโนนชาด
33 100632 ชุมชนบ้านเมืองเก่า
34 100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
35 100634 บ้านหนองแต้
36 100631 เกษตรศิลปวิทยา
37 100640 ชุมชนบ้านหัน
38 100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
39 100642 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
40 100643 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
41 100644 บ้านตลาดอุดมวิทย์
42 100637 สระโพนทอง
43 100638 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
44 100639 บ้านหนองคูวิทยาคม
45 100668 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
46 100669 บ้านพีพวย
47 100647 บ้านโจดพิทยาคาร
48 100648 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
49 100649 บ้านฉนวน
50 100653 บ้านท่าคร้อโนนศิลา
51 100654 บ้านนาสมบูรณ์
52 100655 บ้านห้วยยางดำ
53 100656 บ้านหนองแดงกุดจิก
54 100693 บ้านหนองโพนงาม
55 100694 บ้านหนองไผ่
56 100695 บ้านสารจอด
57 100696 บ้านวังม่วง
58 100697 บ้านโคกสง่า
59 100698 บ้านทิกแล้ง
60 100699 บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
61 100700 บ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์)
62 100701 บ้านสารจอดเก่า
63 100683 บ้านดอนหัน
64 100528 ชุมชนบ้านบัวพักเกวียน
65 100529 บ้านสวนอ้อย
66 100530 บ้านหนองปอแดง
67 100531 บ้านกวางโจนโนนทอง
68 100533 คุรุราษฎร์วิทยา
69 100534 บ้านดอนจำปา
70 100537 บ้านหนองกุง
71 100556 กุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร)
72 100557 บ้านเรือ
73 100558 บ้านโนนสาทร
74 100587 ม่วงราษฎร์สามัคคี
75 100562 บ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์)
76 100563 บ้านกุดโคลน
77 100564 บ้านหนองไรไก่
78 100566 บ้านกุดแดง
79 100567 บ้านโนนสาวเอ้
80 100569 บ้านกุดจอก
81 100570 บ้านหนองปลา
82 100536 บ้านธาตุ
83 100538 บ้านหนองกุงใหม่
84 100539 บ้านฝายพญานาค
85 100541 บ้านตาดรินทอง
86 100535 บ้านหนองคัน
87 100571 บ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)
88 100572 บ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง)
89 100573 บ้านนาหัวแรด
90 100574 บ้านโนนหินแร่
91 100575 บ้านดอนเตาเหล็ก
92 100576 บ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา
93 100577 บ้านนาหนองทุ่ม
94 100578 บ้านหนองแซง
95 100579 บ้านโป่งดินดำ
96 100526 บ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
97 100547 บ้านฉนวน
98 100550 บ้านห้างสูง
99 100551 บ้านดอนไก่เถื่อน
100 100552 บ้านกุดหมากเห็บ
101 100553 ฉิมพลีมา
102 100554 บ้านดงเมย
103 100542 เพชรราษฎร์บำรุง
104 100543 เพชรราษฎร์สามัคคี
105 100544 บ้านหนองงูเหลือม
106 100545 บ้านโป่งโพธิ์
107 100549 บ้านกุดขอนแก่น
108 100546 บ้านเมืองคง
109 100548 บ้านหนองขาม
110 100516 บ้านโนนดินแดง
111 100517 บ้านโนนสลวย
112 100525 บ้านหนองสองห้อง
113 100511 ภูมิวิทยา
114 100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)
115 100515 บ้านหว้าทอง
116 100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา
117 100522 บ้านโนนงาม
118 100524 บ้านพรมใต้พิทยาคาร
119 100586 บ้านกุดหัวช้าง
120 100527 บ้านหนองบัวพรม
121 100580 หนองเบนประภากร
122 100581 บ้านหนองคอนไทย
123 100582 บ้านมูลกระบือ
124 100583 บ้านสีปลาด
125 100584 บ้านโนนข่า
126 100585 บ้านหัวหนอง
127 100518 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
128 100519 หนองเมยสามัคคี
129 100521 บ้านแดงสว่าง
130 100512 โนนเสลาประสาทวิทย์
131 100555 เนรมิตศึกษา
132 100559 บ้านโนนดินจี่
133 100560 บ้านหนองแวง
134 100561 บ้านห้วยพลวง
135 100510 บ้านหนองเม็ก
136 100503 บ้านหินลาดพัฒนา
137 100504 บ้านดอนดู่
138 100498 บ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย
139 100499 บ้านหนองแฝก
140 100500 บ้านวังหิน
141 100502 ชัยชุมพลวิทยา
142 100478 ชุมชนแท่นประจัน
143 100479 บ้านมอญ
144 100480 หัวนานคร
145 100481 บ้านโนนคูณ
146 100482 บ้านนาดี
147 100483 บ้านหนองผักหลอด
148 100484 บ้านหนองบัว
149 100492 บ้านข่าเชียงพิน
150 100494 บ้านสะเดาหนองไผ่
151 100493 ไตรมิตรพิทยา
152 100496 บ้านถนนกลาง
153 100497 บ้านนายม
154 100491 บ้านดอนหันนาสวรรค์
155 100487 บ้านหินลาด
156 100488 โคกสะอาดศึกษา
157 100489 บ้านเหมือดแอ่หนองโดน
158 100490 บ้านหลุบค่าย
159 100485 สามสวนวิทยา
160 100486 บ้านโจดโนนข่า
161 100501 บ้านหนองคู
162 100505 บ้านหนองเรือ
163 100506 หนองมะเกลือบำรุงวิทย์
164 100507 บ้านดอนเค็ง
165 100508 บ้านหนองดินดำ
166 100509 บ้านโนนสะอาด
167 100433 บ้านหนองพีพ่วน
168 100434 บ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์
169 100435 บ้านเก่าวิทยานุกูล
170 100412 บ้านหนองม่วงบำรุง
171 100413 บ้านเซียมป่าหม้อ
172 100408 บ้านโคกกุง
173 100409 บ้านตลุกหิน
174 100410 บ้านหนองแวง
175 100411 บ้านโปร่งสังข์
176 100376 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
177 100377 ศรีแก้งคร้อ
178 100378 บ้านหนองแสงวิทยา
179 100381 บ้านหนองไฮ
180 100382 บ้านสระแต้
181 100432 บ้านยางคำวิทยา
182 100428 บ้านท่ามะไฟหวาน
183 100429 บ้านกุดโง้งดงสวรรค์
184 100430 บ้านท่าทางเกวียน
185 100431 บ้านทุ่งคำหลวง
186 100404 บ้านนกเขาทอง
187 100405 บ้านโคกล่าม
188 100406 บ้านโคกงาม
189 100407 บ้านดงพอง
190 100400 บ้านนาหนองทุ่ม
191 100401 บ้านนาแก
192 100402 บ้านหนองรวก
193 100403 บ้านหนองไผ่ล้อม
194 100395 บ้านโคกสูง-วังศิลา
195 100396 หว้านไพรสามัคคี
196 100397 กุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์
197 100398 บ้านดงขีสะเดาหวาน
198 100393 บ้านโนนสะอาด
199 100394 บ้านแก้ง-โนนส้มกบ
200 100415 บ้านหนองขาม
201 100417 บ้านหนองแห้วปรางค์กู่
202 100418 บ้านโนนงิ้วงาม
203 100419 บ้านหนองช้างเอก
204 100399 บ้านซำมูลนาก
205 100379 บ้านหนองสามขา
206 100380 บ้านโปร่ง
207 100383 บ้านโนนคูณ
208 100391 บ้านหนองแกหนองโน
209 100420 บ้านหนองสังข์
210 100421 หนองพอกกองศรี
211 100422 หนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น
212 100423 หนองแต้วรวิทย์
213 100424 โคกม่วงศึกษา
214 100425 บ้านหนองหญ้าปล้อง
215 100426 บ้านก่าน
216 100427 บ้านหนองปลามันหนองไร่
217 100389 โนนศิลาเหล่าเกษตร
218 100390 บ้านเหล่ากาดย่า
219 100385 บ้านภูดินหินกอง
220 100386 บ้านเลิงทุ่ม
221 100387 บ้านโคกไพรวัน
222 100388 บ้านโสกหว้าโนนหอม
223 100384 บ้านหลุบคา
224 100588 บ้านคอนสาร
225 100589 บ้านน้ำพุปางวัว
226 100591 บ้านคลองบอน
227 100626 บ้านดงกลาง
228 100627 บ้านดงใต้
229 100629 บ้านหนองตากล้า
230 100630 บ้านกุดแคน
231 100620 บ้านท่าศาลา
232 100623 บ้านโคกนกทา
233 100592 บ้านดงบัง
234 100593 บ้านม่วง
235 100596 บ้านนาบัว
236 100618 บ้านหินรอยเมย
237 100598 บ้านนาเกาะ
238 100599 บ้านน้ำอุ่น
239 100619 บ้านนาวงเดือน
240 100600 บ้านน้ำพุหินลาด
241 100606 บ้านโนนหัวนา
242 100597 บ้านทุ่งพระ
243 100601 บ้านห้วยแก้ว
244 100602 บ้านห้วยไห
245 100603 บ้านท่าเริงรมย์
246 100604 บ้านห้วยทรายทอง
247 100605 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร)
248 100607 บ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์)
249 100608 บ้านน้ำทิพย์
250 100610 บ้านหนองเชียงรอด
251 100625 บ้านโนนโจด
252 100628 บ้านโนนสง่า
253 100621 บ้านโนนคูณ
254 100622 บ้านโสกมะตูม
255 100624 บ้านโจดกลาง
256 100617 บ้านดอนอุดม
257 100611 ชุมชนห้วยยาง
258 100612 บ้านหนองหล่มคลองเตย
259 100613 บ้านโนนเพิ่ม
260 100614 บ้านป่าว่าน
261 100615 บ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก
262 100616 บ้านปากช่องผาเบียด