รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4102 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 680132 บ้านปอ
2 680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
3 680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
4 680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
5 680190 บ้านดอนแก้ว
6 680149 บ้านเชียงแหว
7 680150 บ้านเซียบ
8 680151 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
9 680152 บ้านสวนหม่อน
10 680153 บ้านเดียม
11 680154 บ้านนกขะบา
12 680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
13 680156 บ้านเมืองพรึก
14 680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
15 680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
16 680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
17 680160 บ้านดอนเงิน
18 680175 บ้านห้วยกองสี
19 680176 บ้านโนนสิมมา
20 680139 บ้านโนนจำปา
21 680188 บ้านตูม
22 680191 บ้านดอนสวรรค์
23 680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
24 680120 บ้านท่าแร่
25 680121 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
26 680122 บ้านนาเพ็ญ
27 680123 บ้านกุดยาง
28 680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์
29 680133 บ้านปะโค
30 680134 บ้านบุ่งหมากลาน
31 680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
32 680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
33 680137 บ้านดงน้อย
34 680138 บ้านเกิ้งน้อย
35 680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
36 680146 บ้านนาดีสร้างบง
37 680147 บ้านสี่แจ
38 680148 บ้านดงเรือง
39 680177 อนุบาลกุมภวาปี
40 680178 บ้านกงพาน
41 680185 บ้านพันดอน
42 680183 บ้านคำเจริญ
43 680184 บ้านดงแคน
44 680179 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
45 680180 บ้านวาปี
46 680181 บ้านผือ
47 680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
48 680163 บ้านสวนมอนคำ
49 680164 บ้านโนนเห็นวังชัย
50 680165 บ้านคำไผ่
51 680166 บ้านหินเหลิ่ง
52 680167 บ้านหินฮาวโนนงาม
53 680168 บ้านนาแบก
54 680161 บ้านท่าหนองเทา
55 680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา
56 680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
57 680128 บ้านหนองแดง
58 680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
59 680144 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
60 680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
61 680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
62 680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ
63 680130 บ้านท่าสัง
64 680131 บ้านโนนมะข่า
65 680172 บ้านโนนหนองม่วง
66 680173 บ้านกุดจิก
67 680174 บ้านหนองหว้า
68 680192 บ้านหนองแวง
69 680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ
70 680169 บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
71 680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
72 680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
73 680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
74 680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว
75 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา
76 680647 บ้านโคกสง่า
77 680648 บ้านม่วงดง
78 680646 บ้านหาดสถาพร
79 680643 ชุมชนทมป่าข่า
80 680644 บ้านทมนางาม
81 680645 บ้านค้อน้อย
82 680616 อนุบาลโนนสะอาด
83 680618 บ้านหัวฝาย
84 680619 บ้านม่วงเฒ่า
85 680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง
86 680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
87 680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
88 680627 บ้านโนนสำราญ
89 680628 บ้านกุดขนวน
90 680629 บ้านโคกล่าม
91 680630 บ้านกระเบื้องโนนทิง
92 680632 บ้านหนองโก
93 680633 บ้านบะยาว
94 680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
95 680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
96 680637 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
97 680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา
98 680636 บ้านหนองกุง
99 680639 บ้านนาเหล่า
100 680640 บ้านโนนทองคำเจริญ
101 680641 โนนจำปาประชาสรรค์
102 680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
103 680441 ชุมชนจำปี
104 680442 บ้านโนนสูง
105 680443 บ้านโคกน้อย
106 680471 บ้านดูนเลา
107 680472 บ้านโนนม่วง
108 680454 บ้านกุดนาค้อ
109 680455 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
110 680457 บ้านป่าหวาย
111 680445 บ้านนายูง
112 680446 บ้านโคกหนองแวง
113 680447 บ้านหนองกุงปาว
114 680448 บ้านคำดอกไม้
115 680458 บ้านห้วยผึ้ง
116 680459 บ้านสามขา
117 680460 บ้านสมดี
118 680456 บ้านโปร่ง
119 680440 บ้านห้วยวังปลา
120 680437 อนุบาลศรีธาตุ
121 680438 บ้านโคกศรี
122 680439 บ้านกอก
123 680449 บ้านหนองนกเขียน
124 680450 บ้านคำม่วง
125 680451 บ้านโคกก่อง
126 680452 บ้านป่าไร่
127 680463 คำเมยวิทยาคม
128 680464 คำกุงประชานุกูล
129 680465 บ้านโคกกลาง
130 680466 บ้านคำบอน
131 680467 คำค้อพิทยศึกษา
132 680468 สามัคคีวิทยาคาร
133 680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ
134 680470 บ้านโนนอำนวย
135 680676 ดงง่ามนางาม
136 680677 บ้านท่าลาด
137 680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
138 680685 บ้านนาแก
139 680686 บะยาวพัฒนาศึกษา
140 680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง
141 680688 บ้านโคกเล้า
142 680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร
143 680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย
144 680691 บ้านคำยาง
145 680692 ผาสุกประชานุกูล
146 680693 บ้านดงกลาง
147 680694 บ้านคำน้อย
148 680695 บ้านคำจวง
149 680696 ดานใหญ่พิทยาคาร
150 680697 บ้านผาทอง
151 680698 คำไฮพิทยาคม
152 680699 บ้านวังทอง
153 680682 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
154 680679 อนุบาลวังสามหมอ
155 680680 หาญใจพิทยาคม
156 680681 บ้านไทยสมพร
157 680683 บ้านหนองกุงทับม้า
158 680684 บ้านโนนสวาง
159 680675 หนองไผ่พรเจริญ
160 680673 บ้านโคกสะอาด
161 680674 บ้านคำโคกสูง
162 680671 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
163 680672 บ้านหนองหญ้าไซ
164 680738 อนุบาลหนองแสง
165 680740 บ้านสามเหลี่ยม
166 680741 บ้านหนองประเสริฐ
167 680742 บ้านหนองหว้า
168 680743 บ้านโนนเชียงค้ำ
169 680745 ทับกุงประชานุกูล
170 680749 บ้านหนองบัว
171 680750 บ้านนาดีโคกกลาง
172 680751 บ้านนาฝาย
173 680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง
174 680752 บ้านทับไฮ
175 680754 บ้านท่ายม
176 680748 บ้านแสงสว่าง
177 680739 บ้านโคกสว่าง
178 680744 คำบอนประชาสรรค์
179 680746 บ้านหนองแสง
180 680810 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
181 680811 บ้านนาม่วง
182 680812 บ้านโนนสา
183 680813 บ้านโนนแสวง
184 680818 บ้านโคกสีวังแสง
185 680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
186 680820 บ้านเชียงกรม
187 680821 บ้านโนนทรายฟอง
188 680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
189 680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
190 680815 บ้านสะอาดนามูล
191 680816 บ้านโนนสมบูรณ์
192 680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
193 680806 บ้านอุ่มจาน
194 680807 บ้านโพนทอง
195 680808 บ้านเมืองปัง