รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4102 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 680132 บ้านปอ
2 680186 บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา)
3 680187 บ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์)
4 680189 บ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์)
5 680190 บ้านดอนแก้ว
6 680149 บ้านเชียงแหว
7 680150 บ้านเซียบ
8 680151 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง
9 680152 บ้านสวนหม่อน
10 680153 บ้านเดียม
11 680154 บ้านนกขะบา
12 680155 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง
13 680156 บ้านเมืองพรึก
14 680157 บ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง
15 680158 บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม
16 680159 บ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย
17 680160 บ้านดอนเงิน
18 680175 บ้านห้วยกองสี
19 680176 บ้านโนนสิมมา
20 680139 บ้านโนนจำปา
21 680188 บ้านตูม
22 680191 บ้านดอนสวรรค์
23 680119 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา
24 680120 บ้านท่าแร่
25 680121 เหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล
26 680122 บ้านนาเพ็ญ
27 680123 บ้านกุดยาง
28 680124 บ้านสวรรค์ราษฎร์
29 680133 บ้านปะโค
30 680134 บ้านบุ่งหมากลาน
31 680135 บ้านหัวขัวเหมือดแอ่
32 680136 บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
33 680137 บ้านดงน้อย
34 680138 บ้านเกิ้งน้อย
35 680145 บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก
36 680146 บ้านนาดีสร้างบง
37 680147 บ้านสี่แจ
38 680148 บ้านดงเรือง
39 680177 อนุบาลกุมภวาปี
40 680178 บ้านกงพาน
41 680185 บ้านพันดอน
42 680183 บ้านคำเจริญ
43 680179 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม
44 680180 บ้านวาปี
45 680181 บ้านผือ
46 680182 บ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง
47 680163 บ้านสวนมอนคำ
48 680164 บ้านโนนเห็นวังชัย
49 680165 บ้านคำไผ่
50 680166 บ้านหินเหลิ่ง
51 680167 บ้านหินฮาวโนนงาม
52 680168 บ้านนาแบก
53 680161 บ้านท่าหนองเทา
54 680162 บ้านท่าม่วงเวียงคํา
55 680125 บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี
56 680128 บ้านหนองแดง
57 680143 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร
58 680144 บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา
59 680140 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ
60 680141 บ้านเสอเพลอโนนสวรรค์
61 680142 บ้านทองอินทร์สวนมอญ
62 680130 บ้านท่าสัง
63 680131 บ้านโนนมะข่า
64 680172 บ้านโนนหนองม่วง
65 680173 บ้านกุดจิก
66 680174 บ้านหนองหว้า
67 680192 บ้านหนองแวง
68 680129 บ้านห้วยบงดงมะไฟ
69 680169 บ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง
70 680170 บ้านโคกผักหวานโนนรังษี
71 680617 บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่
72 680621 บ้านคำเต้าแก้วหินลาด
73 680622 บ้านหนองแสงแสงแก้ว
74 680623 บ้านตาดโตนไร่เดชา
75 680647 บ้านโคกสง่า
76 680648 บ้านม่วงดง
77 680646 บ้านหาดสถาพร
78 680643 ชุมชนทมป่าข่า
79 680644 บ้านทมนางาม
80 680645 บ้านค้อน้อย
81 680616 อนุบาลโนนสะอาด
82 680618 บ้านหัวฝาย
83 680619 บ้านม่วงเฒ่า
84 680620 บ้านโสกรังโนนสว่าง
85 680624 บ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง
86 680626 ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว
87 680627 บ้านโนนสำราญ
88 680628 บ้านกุดขนวน
89 680629 บ้านโคกล่าม
90 680630 บ้านกระเบื้องโนนทิง
91 680632 บ้านหนองโก
92 680633 บ้านบะยาว
93 680634 บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
94 680635 บ้านโพธิ์ศรีสําราญ
95 680637 บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์
96 680638 ห้วยแสงอรุณวิทยา
97 680636 บ้านหนองกุง
98 680639 บ้านนาเหล่า
99 680640 บ้านโนนทองคำเจริญ
100 680641 โนนจำปาประชาสรรค์
101 680642 บ้านป่าไม้โนนสวรรค์
102 680441 ชุมชนจำปี
103 680442 บ้านโนนสูง
104 680443 บ้านโคกน้อย
105 680471 บ้านดูนเลา
106 680472 บ้านโนนม่วง
107 680454 บ้านกุดนาค้อ
108 680455 บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์
109 680457 บ้านป่าหวาย
110 680445 บ้านนายูง
111 680446 บ้านโคกหนองแวง
112 680447 บ้านหนองกุงปาว
113 680448 บ้านคำดอกไม้
114 680458 บ้านห้วยผึ้ง
115 680459 บ้านสามขา
116 680460 บ้านสมดี
117 680456 บ้านโปร่ง
118 680440 บ้านห้วยวังปลา
119 680437 อนุบาลศรีธาตุ
120 680438 บ้านโคกศรี
121 680439 บ้านกอก
122 680449 บ้านหนองนกเขียน
123 680450 บ้านคำม่วง
124 680451 บ้านโคกก่อง
125 680452 บ้านป่าไร่
126 680463 คำเมยวิทยาคม
127 680464 คำกุงประชานุกูล
128 680465 บ้านโคกกลาง
129 680466 บ้านคำบอน
130 680467 คำค้อพิทยศึกษา
131 680468 สามัคคีวิทยาคาร
132 680453 บ้านหนองท่มคำเจริญ
133 680470 บ้านโนนอำนวย
134 680676 ดงง่ามนางาม
135 680677 บ้านท่าลาด
136 680678 *บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง
137 680685 บ้านนาแก
138 680686 บะยาวพัฒนาศึกษา
139 680687 บ้านนาตาดนาโปร่ง
140 680688 บ้านโคกเล้า
141 680689 บ้านนานกชุมนาชุมพร
142 680690 โคกสว่างดงง่ามน้อย
143 680691 บ้านคำยาง
144 680692 ผาสุกประชานุกูล
145 680693 บ้านดงกลาง
146 680694 บ้านคำน้อย
147 680695 บ้านคำจวง
148 680696 ดานใหญ่พิทยาคาร
149 680697 บ้านผาทอง
150 680698 คำไฮพิทยาคม
151 680699 บ้านวังทอง
152 680682 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์
153 680679 อนุบาลวังสามหมอ
154 680680 หาญใจพิทยาคม
155 680681 บ้านไทยสมพร
156 680683 บ้านหนองกุงทับม้า
157 680684 บ้านโนนสวาง
158 680675 หนองไผ่พรเจริญ
159 680673 บ้านโคกสะอาด
160 680674 บ้านคำโคกสูง
161 680671 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์
162 680672 บ้านหนองหญ้าไซ
163 680738 อนุบาลหนองแสง
164 680740 บ้านสามเหลี่ยม
165 680741 บ้านหนองประเสริฐ
166 680742 บ้านหนองหว้า
167 680743 บ้านโนนเชียงค้ำ
168 680745 ทับกุงประชานุกูล
169 680749 บ้านหนองบัว
170 680750 บ้านนาดีโคกกลาง
171 680751 บ้านนาฝาย
172 680755 บ้านโคกศรีห้วยยาง
173 680752 บ้านทับไฮ
174 680754 บ้านท่ายม
175 680748 บ้านแสงสว่าง
176 680739 บ้านโคกสว่าง
177 680744 คำบอนประชาสรรค์
178 680746 บ้านหนองแสง
179 680810 อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม
180 680811 บ้านนาม่วง
181 680812 บ้านโนนสา
182 680813 บ้านโนนแสวง
183 680818 บ้านโคกสีวังแสง
184 680819 บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า
185 680820 บ้านเชียงกรม
186 680821 บ้านโนนทรายฟอง
187 680817 บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว
188 680814 บ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา)
189 680815 บ้านสะอาดนามูล
190 680816 บ้านโนนสมบูรณ์
191 680809 บ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก
192 680806 บ้านอุ่มจาน
193 680807 บ้านโพนทอง
194 680808 บ้านเมืองปัง