รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4201 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 520066 บ้านไผ่โทน
2 520067 บ้านห้วยเหล็ก
3 520068 บ้านตูบโกบ
4 520069 บ้านลาดค้อ
5 520070 บ้านกำพี้
6 520057 บ้านกกดู่
7 520061 บ้านห้วยหวาย
8 520051 บ้านกกทอง
9 520053 บ้านห้วยกระทิง
10 520056 บ้านสวนกล้วย
11 520043 เมืองเลย
12 520009 อนุบาลเลย
13 520002 บ้านก้างปลา
14 520007 บ้านหัวฝาย
15 520060 บ้านห้วยทราย
16 520062 บ้านโป่ง
17 520058 บ้านนาแขม
18 520059 บ้านวังยาว
19 520030 บ้านนาดินดำ
20 520031 บ้านหนองหญ้าไซ
21 520032 บ้านห้วยม่วง
22 520036 บ้านหนองผำ
23 520023 บ้านนาโป่ง
24 520024 บ้านขอนแก่นหนองบอน
25 520025 บ้านติ้วน้อย
26 520027 บ้านห้วยโตก
27 520028 บ้านกกชุมแสง
28 520029 บ้านป่าข้าวหลาม
29 520015 ชุมชนบ้านนาอ้อ
30 520017 บ้านท่ามะนาว
31 520014 บ้านแหล่งควาย
32 520035 บ้านไร่ทาม
33 520037 บ้านเพียซำพุวิทยา
34 520038 บ้านสูบ
35 520040 บ้านวังแคน
36 520041 บ้านหนองดอกบัว
37 520042 บ้านสะอาดลายเหนือ
38 520044 มโนบุเรศรบำรุงการ
39 520047 บ้านห้วยลวงไซ
40 520049 บ้านห้วยสีเสียด
41 520065 บ้านส้าน
42 520005 บ้านน้ำภู
43 520001 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
44 520016 บ้านนาโคก
45 520018 บ้านปากหมาก
46 520020 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
47 520050 บ้านโพนป่าแดง
48 520052 บ้านเสี้ยว
49 520054 บ้านน้ำคิว
50 520055 บ้านภูสวรรค์
51 520046 บ้านกอไร่ใหญ่
52 520385 บ้านท่าสวรรค์
53 520386 บ้านน้ำสวยภักดี
54 520384 ชุมชนบ้านท่าสะอาด
55 520379 ชุมชนบ้านนาด้วง
56 520381 บ้านแก้วเมธี
57 520380 บ้านนาดอกคำ
58 520383 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
59 520387 บ้านโพนสว่างวังเย็น
60 520388 บ้านห้วยตาด
61 520210 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
62 520211 บ้านนาป่าหนาด
63 520212 บ้านตาดซ้อ
64 520213 บ้านท่าบม
65 520214 บ้านนาเบน
66 520229 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
67 520230 บ้านหินตั้ง
68 520231 บ้านแสนสำราญ
69 520197 บ้านคกมาด
70 520194 อนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"
71 520195 บ้านเชียงคาน
72 520221 บ้านสงเปือย
73 520222 บ้านผากลางดง
74 520216 ไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
75 520217 บ้านธาตุวิทยา
76 520218 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
77 520219 บ้านห้วยพอด
78 520220 บ้านผาพอด
79 520204 ชุมชนบ้านนาบอน
80 520205 บ้านโพน
81 520206 บ้านใหม่
82 520207 บ้านแก่งมี้
83 520208 บ้านนาซ่าว
84 520202 บ้านผาแบ่น
85 520200 ห้วยซวกคกเลาใต้
86 520201 บ้านอุมุง
87 520198 บ้านบุฮม
88 520199 บ้านคกเลา
89 520223 เพียงหลวง 18
90 520224 บ้านน้ำพร
91 520228 บ้านคกงิ้ว
92 520225 บ้านกลาง
93 520226 บ้านท่าดีหมี
94 520227 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา
95 520232 บ้านหาดทรายขาวผามุม
96 520320 บ้านแก่งปลาปก
97 520323 บ้านห้วยอาลัย
98 520326 บ้านชมน้อย
99 520327 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ
100 520315 ชุมชนบ้านเชียงกลม
101 520316 บ้านปางคอม
102 520317 บ้านโพนทอง
103 520318 บ้านคอนสา
104 520319 บ้านห้วยนา
105 520321 บ้านห้วยผักกูด
106 520309 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน
107 520305 ชุมชนบ้านปากชม
108 520306 บ้านนาค้อ
109 520307 บ้านหาดเบี้ย
110 520308 บ้านคกไผ่
111 520322 บ้านห้วยบ่อซืน
112 520324 บ้านวังผา
113 520325 บ้านเลิง
114 520328 บ้านสงาว
115 520329 บ้านปากเนียม
116 520330 บ้านปากปัด
117 520331 บ้านห้วยพิชัย
118 520332 บ้านห้วยหินขาว
119 520310 บ้านหาดคัมภีร์
120 520311 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง
121 520312 บ้านนาโม้
122 520313 บ้านคกเว้า
123 520314 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม
124 520236 บ้านโคกใหญ่
125 520237 บ้านร่องไผ่
126 520238 บ้านบวกอ่าง
127 520245 บ้านห้วยไค้
128 520242 บ้านยาง
129 520243 บ้านวังขาม
130 520246 บ้านน้ำกระโทม
131 520235 บ้านท่าลี่
132 520241 บ้านห้วยด้าย
133 520261 บ้านน้ำแคม
134 520262 บ้านปากยาง
135 520254 บ้านแก่งม่วง
136 520255 บ้านห้วยเดื่อ
137 520247 บ้านน้ำมี
138 520248 บ้านหนองบง
139 520239 บ้านเมี่ยง
140 520256 ชุมชนบ้านปากห้วย
141 520257 บ้านขอนแก่น
142 520259 บ้านหนองผือ
143 520251 บ้านหนองปกติ
144 520258 บ้านนากระเซ็ง
145 520249 ชุมชนบ้านอาฮี