รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4802 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 190086 ชุมชนบ้านไชยบุรี
2 190087 บ้านตาลปากน้ำ
3 190089 บ้านนาหนองบก
4 190090 บ้านวังโพธิ์
5 190091 บ้านหาดกวน
6 190092 บ้านแก้วปัดโป่ง
7 190094 บ้านดอนดู่
8 190071 ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
9 190072 บ้านท่าจำปา
10 190073 บ้านห้วยพระ
11 190074 บ้านดอนแดง
12 190075 บ้านคำเตย
13 190076 บ้านดอนติ้ว
14 190078 บ้านท่าแต้ปุ่งแก
15 190079 บ้านท่าอุเทน
16 190070 บ้านน้อยนาเหนือ
17 190069 อุเทนวิทยาคาร
18 190081 บ้านนาผักปอด
19 190082 บ้านโพน
20 190083 บ้านธาตุ
21 190084 บ้านน้อยทวย
22 190080 บ้านตาล
23 190095 บ้านพนอม
24 190096 บ้านดง
25 190097 บ้านหนองสาหร่าย
26 190099 บ้านเหล่าหนาด
27 190093 บ้านเหล่าศรีโหนโห่
28 190100 บ้านพะทาย
29 190103 บ้านนาข่าท่า
30 190104 บ้านโคกสว่าง
31 190114 บ้านบุ่ง
32 190112 บ้านโพนแดง
33 190113 ไตรราษฎร์วิทยาคาร
34 190109 บ้านรามราช
35 190110 บ้านแพงสะพัง
36 190111 บ้านโพนก่อ
37 190108 บ้านม่วงนาสีดา
38 190105 บ้านเวินพระบาท
39 190106 บ้านเชียงยืน
40 190107 บ้านปากทวย
41 190101 บ้านหนองเทา
42 190102 บ้านท่าหนามแก้วสวนกล้วย
43 190256 บ้านนาเข
44 190261 บ้านโคกสายทอง
45 190249 บ้านนางัว
46 190250 บ้านพืชผล
47 190244 บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
48 190246 บ้านดอนบาก
49 190241 อนุบาลบ้านแพง
50 190243 บ้านท่าลาดราษฎร์สามัคคี
51 190254 บ้านหัวหาด
52 190248 ชุมชนไผ่ล้อม
53 190251 บ้านนาโพธิ์
54 190252 บ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
55 190255 บ้านโพนทอง
56 190260 บ้านนาดีหัวภู
57 190263 บ้านโคกยาว
58 190247 บ้านม่วงชี
59 190257 บ้านดอนสะฝาง
60 190258 บ้านโคกพะธาย
61 190259 บ้านป่าหว้าน
62 190264 บ้านหนองแวง
63 190265 ชุมชนนาพระชัย
64 190266 บ้านนาข่าคำพอก
65 190267 บ้านไชยศรี
66 190268 บ้านคำนกกก
67 190269 บ้านดอนกลาง
68 190262 บ้านนากระแต้
69 190376 บ้านดงหนองบัว
70 190378 บ้านดอนสมอ
71 190379 บ้านดอนมะจ่าง
72 190380 บ้านดอนแดง
73 190366 บ้านนาเพียง
74 190381 บ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)
75 190388 บ้านนาคํา
76 190389 บ้านโพนก่อ (ราษฏร์อนุสรณ์)
77 190390 บ้านคําสว่าง
78 190391 บ้านอุ่มไผ่
79 190392 บ้านภูกระแต
80 190393 บ้านโพนงาม
81 190394 บ้านเหล่า
82 190396 บ้านอีอูด
83 190387 บ้านนาเดื่อ
84 190395 บ้านนาชุมใหม่นิรมิต
85 190385 บ้านจอมศรี
86 190386 บ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนา
87 190377 บ้านข่า
88 190375 บ้านขามเปี้ย
89 190355 ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา
90 190356 ชุมชนเอื้องก่อนาดี
91 190357 บ้านหนองผือ
92 190358 บ้านเซียงเซา
93 190382 บ้านดงขวาง
94 190383 บ้านนาจาน
95 190359 ประชาสนธิ์นุสรณ์
96 190352 บ้านนาโพธิ์
97 190353 บ้านโพนสว่าง
98 190354 บ้านโพนขาว
99 190384 บ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
100 190371 บ้านยางงอย
101 190372 บ้านหนองบาท้าว
102 190373 บ้านปฏิรูป
103 190365 บ้านแค
104 190360 บ้านปากยาม(สุนทรกัลยาคาร)
105 190361 บ้านศรีเวินชัย
106 190362 ชุมชนบ้านสามผง
107 190363 บ้านนาหนองหวาย
108 190364 บ้านดงน้อย
109 190367 บ้านคําไฮ
110 190368 บ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา)
111 190369 บ้านเสียวสงคราม
112 190370 บ้านอ้วน
113 190238 ราษฎร์สามัคคี
114 190235 บ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัว
115 190234 ชุมชนประสานมิตร
116 190223 บ้านนากะทืมโนนสะอาด
117 190217 ชุมชนนางัว
118 190218 บ้านนาคอย
119 190219 บ้านอูนนา
120 190220 บ้านโนนกุง
121 190221 บ้านสามัคคี
122 190222 บ้านกุดน้ำใส
123 190233 บ้านนาหว้า
124 190236 บ้านตาลราษฎร์อุทิศ
125 190237 บ้านนาพระโนนห้วยแคน
126 190239 บ้านอูนยางคำ
127 190240 บ้านหนองบัว
128 190224 บ้านดอนแดง
129 190225 บ้านเสียววิทยา
130 190226 บ้านดอนพะธาย
131 190227 บ้านโคกสะอาด
132 190228 บ้านเหล่าพัฒนา
133 190229 บ้านหนองดุด
134 190230 บ้านดอนศาลา
135 190231 บ้านนาน้อย
136 190232 บ้านดอนปอหนองโอง
137 190409 บ้านนาขมิ้น
138 190410 บ้านดงวิทยาคาร
139 190412 บ้านขามเตี้ยใหญ่
140 190413 บ้านขามเตี้ยน้อย
141 190415 บ้านดอนยางทุ่งน้อย
142 190416 บ้านอ้อวังหมากเห็บ
143 190418 บ้านนาใน
144 190419 บ้านนาผักหมนาหมากแงว
145 190407 บ้านนาล้อมกุดตะกล้า
146 190404 บ้านนาหัวบ่อ
147 190405 บ้านหนองผักตบโพนเพ็ก
148 190406 บ้านโพนตูมหนองแสง
149 190420 บ้านค้อ
150 190421 บ้านขว้างคลีชูชาติ
151 190422 บ้านหนองท่ม
152 190423 บ้านงิ้วสร้างแก้ว
153 190424 บ้านห้วยไหสมบูรณ์
154 190425 บ้านนาคำ
155 190426 บ้านนาเต่า
156 190403 บ้านต้าย
157 190401 บ้านโพนจาน
158 190402 บ้านบงคํา
159 190408 บ้านโพนบก
160 190411 บ้านโพนเพ็ก
161 190414 บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม
162 190397 บ้านโพนสวรรค์
163 190398 บ้านเสาเล้า
164 190399 บ้านหนองนางเลิง
165 190400 บ้านท่าเรือ
166 190417 บ้านหนองหญ้าปล้อง
167 190439 บ้านหมูม้น
168 190440 บ้านโคกศรี
169 190434 บ้านคำแม่นาง
170 190438 บ้านดอนเตย
171 190431 บ้านท่าพันโฮง
172 190432 บ้านเหล่าส้มป่อย
173 190427 บ้านนาทม
174 190428 บ้านดอนแดงดอนดู่
175 190429 บ้านพันห่าวดอนดู่
176 190430 บ้านนาโดโพธิ์ศรี
177 190433 บ้านหนองซน
178 190437 บ้านชัยมงคล
179 190435 บ้านนานอ
180 190436 บ้านนาดีวิทยา
181 190441 เพียงหลวง 10