รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4901 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 730062 บ้านกุดแข้
2 730063 บ้านกุดแข้ใต้
3 730065 บ้านดงยางนันทวัน
4 730008 บ้านสามขามิตรภาพที่ 3
5 730009 แก้งโนนคำประชาสรรค์
6 730010 บ้านคำป่าหลาย
7 730011 บ้านนาคำน้อย2
8 730012 บ้านนาตะแบง1
9 730013 บ้านนาสองห้อง
10 730014 บ้านนาเสือหลายหนองยอ
11 730015 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา
12 730016 บ้านคำเขือง
13 730017 บ้านคำเม็ก
14 730018 บ้านโค้งสำราญ
15 730019 บ้านดงมัน
16 730020 โนนสะอาดราษฎร์บำรุง
17 730021 บ้านพรานอ้น
18 730022 บ้านเหล่าคราม
19 730077 บ้านเหมืองบ่า
20 730055 บ้านนาดี2
21 730058 บ้านสงเปือยเหนือ
22 730059 ห้วยยางจอมมณี
23 730061 บ้านไร่
24 730051 บ้านดงมอน
25 730029 บ้านดงเย็น
26 730030 บ้านคำบง2
27 730031 บ้านโคกขามเลียน
28 730032 นราธิป-พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
29 730033 บ้านป่งโพน
30 730034 บ้านโพนสวาง
31 730035 บ้านสามขัว
32 730036 บ้านหนองแคนนาจาน
33 730005 บ้านบุ่งอุทัย
34 730007 บ้านส้มป่อย
35 730002 บ้านท่าไค้
36 730004 บ้านโนนศรี
37 730037 บ้านป่งเปือย
38 730038 บ้านนาโด่
39 730039 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์
40 730040 ชุมชนนาโสก
41 730041 บ้านหนองน้ำเต้า
42 730042 บ้านนาหัวภู
43 730246 บ้านเหล่าป่าเป้ด
44 730044 บ้านคำผักหนอกสงเปือย
45 730046 บ้านดอนม่วย
46 730049 บ้านหนองแอก
47 730047 ชุมชนบางทรายใหญ่
48 730048 บ้านหนองหอยป่าหวาย
49 730025 บ้านป่าหวาย
50 730026 บ้านพังคอง
51 730027 บ้านสงเปือย
52 730028 บ้านหนองบัว
53 730023 บ้านหนองแวง
54 730024 บ้านโคก1
55 730052 บ้านคำผึ้ง
56 730053 บ้านจอมมณีใต้
57 730054 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)
58 730056 บ้านโนนตูม
59 730057 บ้านผึ่งแดด
60 730060 บ้านหนองไผ่
61 730066 บ้านนาถ่อน
62 730067 บ้านนาโสกน้อย
63 730068 ชุมชนโพนทราย
64 730069 บ้านม่วงหัก
65 730070 บ้านหนองหญ้าไซย์
66 730050 คำฮีเบญจวิทย์สาขาดอนม่วงพัฒนา
67 730045 คำฮีเบญจวิทย์
68 730064 บ้านแก่นเต่า
69 730071 คำสายทองวิทยา
70 730072 บ้านกุดโง้ง
71 730073 บ้านดานคำ
72 730074 นาคำน้อยวิทยา
73 730075 เมืองใหม่
74 730076 บ้านศูนย์ไหม
75 730003 บ้านนาโปน้อย
76 730006 มุกดาลัย
77 730043 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ
78 730078 อนุบาลมุกดาหาร
79 730001 ชุมชนศรีบุญเรือง
80 730154 คำแฮดประชาสรรค์
81 730156 บ้านนาหลวง2
82 730157 บ้านบะ
83 730158 บ้านป่าแดง
84 730159 บ้านหนองสระพัง
85 730160 บ้านอุ่มไผ่
86 730161 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
87 730162 บ้านคำบง1
88 730163 บ้านคำพอก2
89 730165 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์
90 730167 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน
91 730168 บ้านห้วยกอก1
92 730169 เตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์
93 730170 บ้านนากอก
94 730171 บ้านนาสองเหมือง
95 730172 บ้านน้ำเที่ยง 2
96 730173 บ้านนาอุดม
97 730174 บ้านขอนแก่น
98 730175 บ้านคำไหล
99 730176 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3
100 730177 บ้านป่าเตย
101 730152 บ้านโนนเกษม
102 730153 บ้านภูแผงม้า
103 730149 ชุมชนบ้านม่วงไข่
104 730150 บ้านคำสร้อย
105 730151 บ้านด่านมน
106 730155 บ้านคำนางโอก
107 730166 บ้านหนองนกเขียน
108 730164 บ้านนิคมร่มเกล้า
109 730178 ป่งแดงวิทยาคม
110 730179 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
111 730180 บ้านโนนสะอาด2
112 730181 หนองข่าประชาอุทิศ
113 730182 บ้านหนองแวงใหญ่
114 730113 ชุมชนดอนตาล
115 730114 บ้านนาม่วง
116 730115 บ้านโพนสว่าง
117 730116 บ้านห้วยกอก2
118 730117 นาสะเม็งวิทยา
119 730118 บ้านโคกพัฒนา
120 730119 บ้านนาสะโน
121 730120 นาหว้าประชาสรรค์
122 730121 บ้านหนองกระยัง
123 730126 บ้านภูผาหอมพัฒนา
124 730135 บ้านแก้ง2
125 730137 บ้านคำดู่
126 730138 บ้านดง
127 730139 บ้านนาคำน้อย1
128 730141 บ้านภูวง
129 730124 บ้านภูล้อม
130 730125 บ้านหนองบอน
131 730122 บ้านบาก2
132 730123 บ้านนายาง
133 730127 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา
134 730132 บ้านห้วยทราย2
135 730133 บ้านหนองเม็ก
136 730128 บ้านนาทาม
137 730129 บ้านนาป่ง
138 730130 บ้านนามน
139 730131 บ้านโนนสวาท
140 730134 ชุมชนโพธิ์ไทร
141 730140 บ้านนาโพธิ์
142 730136 บ้านโคกหนองหล่ม
143 730142 บ้านเหล่าหมี
144 730143 บ้านโคกสว่าง1
145 730148 บ้านเหล่าแขมทอง
146 730144 บ้านท่าห้วยคำ
147 730145 บ้านนายอ
148 730146 บ้านป่าพยอม
149 730147 สยามกลการ4
150 730187 บ้านกกตูม
151 730188 บ้านแก้งนาง
152 730189 บ้านขัวสูง
153 730190 บ้านนาหินกอง
154 730191 บ้านปากช่อง
155 730192 สยามกลการ 5
156 730193 บ้านสานแว้
157 730194 หมู่บ้านป่าไม้
158 730206 บ้านชะโนด 2
159 730208 บ้านหนองยาง
160 730211 บ้านย้อมพัฒนา
161 730186 บ้านโสก
162 730184 บ้านเปียด
163 730185 บ้านโพนแดง
164 730183 บ้านดงหลวง
165 730197 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ
166 730198 บ้านนาหลัก
167 730199 บ้านฝั่งแดง
168 730201 บ้านมะนาว
169 730202 บ้านหนองคอง
170 730203 พระราชทานบ้านหนองหมู
171 730200 บ้านโพนไฮ
172 730204 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว
173 730196 บ้านก้านเหลืองดง
174 730195 ร่มเกล้า
175 730205 ชุมชนบ้านหนองบัว
176 730207 บ้านน้ำบ่อดง
177 730210 บ้านเหล่าดง
178 730209 บ้านหนองหนาว
179 730096 ชุมชนบ้านคำชะอี
180 730097 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ
181 730098 บ้านแก้งช้างเนียม
182 730099 บ้านนาปุ่ง
183 730100 บ้านโนนสว่าง1
184 730101 บ้านหนองกะปาด
185 730102 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ บ้านห้วยทราย
186 730103 บ้านกลาง
187 730104 คำบกราษฎร์นุกูล
188 730105 บ้านบาก ๑
189 730106 บ้านห้วยลำโมง
190 730079 บ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501
191 730084 บ้านหนองเอี่ยนดง"ราษฎร์สงเคราะห์"
192 730095 ห้วยตาเปอะ
193 730086 บ้านค้อ
194 730087 บ้านโคก2
195 730088 บ้านดงยาง1
196 730092 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)
197 730081 บ้านโนนสังข์ศรี
198 730080 บ้านซ่ง
199 730082 บ้านม่วง
200 730083 บ้านแมด
201 730085 บ้านเหล่า
202 730094 บ้านหนองสระพังทอง
203 730089 บ้านดอนป่าแคน
204 730090 บ้านตูมหวาน
205 730091 บ้านแฝก
206 730093 โพนงาม
207 730109 บ้านนาหลวง1
208 730110 บ้านหนองบง
209 730107 บ้านหนองเอี่ยน
210 730108 บ้านโคกสว่าง2
211 730111 บ้านหนองไฮ
212 730112 บ้านเหล่าสร้างถ่อ
213 730221 เมืองพาลุกากรภูมิ
214 730223 บ้านชะโนด 1
215 730216 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
216 730222 บ้านขามป้อม
217 730224 บ้านทรายทอง
218 730226 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย
219 730217 บ้านสองคอน
220 730215 บ้านป่งขาม
221 730213 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม
222 730214 บ้านนาดีโคกสวาท
223 730212 บ้านหว้านใหญ่
224 730218 หนองผือดอนม่วง
225 730219 บ้านหว้านน้อย
226 730220 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง
227 730225 บ้านโนนสว่าง 2
228 730233 บ้านโนนยาง
229 730234 บ้านคำพอก 1
230 730235 บ้านงิ้ว
231 730236 บ้านวังนอง
232 730237 บ้านหนองโอใหญ่
233 730239 บ้านคำพี้
234 730241 บ้านเป้าป่าแสด
235 730242 บ้านภู
236 730232 บ้านวังไฮ
237 730229 บ้านนาตะแบง 2
238 730231 บ้านบุ่ง
239 730238 บ้านโคกกลาง
240 730243 บ้านแวง
241 730240 บ้านโคกหินกอง
242 730244 บ้านหลุบปึ้ง
243 730245 บ้านเหล่าน้อย
244 730230 บ้านนาหนองแคน
245 730228 บ้านคันแท
246 730227 ชุมชนเมืองหนองสูง