รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5101 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 510056 วัดป่ายาง
2 510039 วัดสันต้นธง
3 510041 บ้านศรีย้อย
4 510057 บ้านสันมะนะ
5 510042 อนุบาลลำพูน
6 510011 วัดขี้เหล็ก
7 510038 ตำบลบ้านแป้น
8 510050 วัดประตูป่า
9 510051 บ้านศรีสุพรรณ
10 510022 วัดสันป่าสัก
11 510023 วัดห้วยม้าโก้ง
12 510024 วัดน้ำพุ
13 510025 วัดหนองซิว
14 510009 วัดศรีดอนตัน
15 510005 บ้านสันป่าเหียง
16 510006 วัดสันคะยอม
17 510001 บ้านมะเขือแจ้
18 510003 บ้านฮ่องกอม่วง
19 510004 วัดบ้านแจ่ม
20 510052 วัดศรีบังวัน
21 510053 ตำบลริมปิง
22 510043 บ้านเวียงยอง
23 510045 วัดป่าแดด
24 510020 วัดหนองหล่ม
25 510021 วัดทุ่งยาว
26 510013 บ้านจำบอน
27 510016 วัดบ้านม้า
28 510046 บ้านหนองช้างคืน
29 510030 บ้านหนองหนาม
30 510065 บ้านต้นผึ้ง
31 510066 วัดเหมืองง่า
32 510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
33 510074 วัดกู่เส้า
34 510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้
35 510071 บ้านห้วยส้ม
36 510072 วัดป่าตึงเชตวัน
37 510073 วัดต้นโชค
38 510060 อนุบาลเมืองลำพูน
39 510061 บ้านป่าเส้า
40 510062 เชตวันหนองหมู
41 510063 วัดฮ่องกอก
42 510064 วัดชัยสถาน
43 510224 บ้านหมื่นข้าว
44 510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่
45 510226 วัดทากาศ
46 510227 บ้านดอยคำ
47 510230 บ้านป่าเลา
48 510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน
49 510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ
50 510233 บ้านศรีป้าน
51 510237 บ้านแม่เมย
52 510223 บ้านเหมืองลึก
53 510221 บ้านหนองยางไคล
54 510202 บ้านทาปลาดุก
55 510208 บ้านทาป่าสัก
56 510209 บ้านทาป่าเปา
57 510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ
58 510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม
59 510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง
60 510240 บ้านปงแม่ลอบ
61 510214 บ้านหล่ายทา
62 510215 บ้านศาลาแม่ทา
63 510217 บ้านร้องเรือ
64 510218 บ้านดงสารภี
65 510219 วัดอรัญญาราม
66 510211 บ้านผาตั้ง
67 510212 บ้านดอยแก้ว
68 510097 บ้านหนองบัว
69 510098 บ้านหนองเกิด
70 510110 บ้านห้วยไฟ
71 510111 บ้านน้ำย้อย
72 510113 บ้านโป่งรู
73 510114 บ้านโทกน้ำกัด
74 510115 วัดนครเจดีย์
75 510116 วัดหนองสมณะ
76 510106 บ้านป่ารกฟ้า
77 510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย
78 510108 วัดน้ำดิบ
79 510109 บ้านห้วยอ้อ
80 510102 บ้านไร่ดง
81 510105 บ้านหนองผ้าขาว
82 510092 วัดบ้านเรือน
83 510090 บ้านหนองดู่
84 510091 วัดบ้านเหล่า
85 510095 วัดบ้านก้อง
86 510076 บ้านฉางข้าวน้อย
87 510077 บ้านล้องหนองหอย
88 510075 บ้านป่าซาง
89 510088 บ้านสะปุ๋ง
90 510087 บ้านป่าตาล
91 510085 วัดช้างค้ำ
92 510082 บ้านกองงาม
93 510080 วัดบ้านดอน
94 510081 บ้านหนองเงือก
95 510078 วัดป่าบุก
96 510079 บ้านดอนตอง
97 510267 วัดบ้านธิ
98 510268 วัดสันทราย
99 510269 วัดป่าสัก
100 510272 วัดศรีดอนชัย
101 510274 บ้านห้วยไซ
102 510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ
103 510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง