รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5203 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 500312 อนุบาลแจ้ห่ม
2 500314 บ้านสบฟ้า
3 500315 บ้านม่วงงาม
4 500316 บ้านฮ่องลี่
5 500318 บ้านหนองนาว
6 500347 บ้านทุ่งผึ้ง
7 500348 บ้านหัวฝาย
8 500349 แจ้คอนวิทยา
9 500350 บ้านทุ่งฮ้าง
10 500351 บ้านช่อฟ้า
11 500352 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า
12 500325 ชุมชนบ้านสา
13 500326 บ้านแป้น
14 500313 บ้านสาแพะ
15 500336 บ้านแม่ตา
16 500337 บ้านแม่ตาใน
17 500339 บ้านปงดอน
18 500340 บ้านไฮ
19 500341 บ้านเปียงใจ
20 500342 บ้านเลาสู
21 500343 ไผ่งามวิทยา
22 500344 บ้านนางาม
23 500345 บ้านแม่เบิน
24 500346 บ้านนาไหม้
25 500330 ผาช่อวิทยา
26 500331 บ้านใหม่สามัคคี
27 500332 บ้านศรีบุญเรือง
28 500333 บ้านหนองกอก
29 500327 บ้านแม่สุก
30 500329 ทุ่งคาวิทยา
31 500323 บ้านปงคอบ
32 500324 บ้านสวนดอกคำ
33 500319 บ้านสันมะเกลือ
34 500320 บ้านใหม่เหล่ายาว
35 500321 บ้านใหม่ผ้าขาว
36 500183 ทุ่งฮั้ววิทยา
37 500190 บ้านทุ่งปี้
38 500191 บ้านวังมน
39 500196 บ้านแม่ม่า
40 500206 บ้านดอนแก้ว
41 500224 บ้านวังใหม่
42 500220 บ้านทุ่งฝูง
43 500216 ร่องเคาะวิทยา
44 500187 บ้านแม่หีด
45 500184 วังแก้ววิทยา
46 500194 บ้านแม่สุขใน
47 500195 บ้านป่าแขม
48 500199 บ้านหัวทุ่ง
49 500201 บ้านแม่สุขวังเหนือ
50 500211 บ้านวังโป่ง
51 500212 บ้านแม่พริก
52 500214 บ้านก่อ
53 500207 บ้านทุ่งฮี
54 500210 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)
55 500202 บ้านปงถ้ำ
56 500203 บ้านแม่เย็น
57 500204 บ้านเมืองตึง
58 500205 วังทองวิทยา
59 500197 อนุบาลวังเหนือ
60 500193 ชุมชนบ้านใหม่
61 500192 บ้านทัพป่าเส้า
62 500359 บ้านป่าเหมี้ยง
63 500360 บ้านทุ่ง
64 500361 บ้านใหม่พัฒนา
65 500362 บ้านสบลี
66 500363 แจ้ซ้อนวิทยา
67 500364 บ้านหลวงแจ้ซ้อน
68 500365 บ้านแม่แจ๋ม
69 500386 บ้านทุ่งจี้
70 500387 บ้านทุ่งปง
71 500389 บ้านเฮี้ย
72 500381 ปลายนาวิทยา
73 500382 บ้านถ้ำ
74 500383 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)
75 500384 บ้านจ๋ง
76 500385 บ้านทุ่งข่วง
77 500373 บ้านทุ่งส้าน
78 500379 บ้านหนอง
79 500380 บ้านแม่กองปิน
80 500374 บ้านขอวิทยา
81 500375 บ้านทุ่งสะแกง
82 500376 บ้านป่าเหว
83 500377 บ้านปางดะ
84 500378 บ้านม่วง
85 500370 บ้านดอนแก้ว
86 500371 บ้านดอนไชย
87 500367 บ้านน้ำจำ
88 500368 บ้านแพะ
89 500369 บ้านทุ่งโป่ง
90 500354 บ้านต้นงุ้น
91 500355 บ้านขาม
92 500356 บ้านกล้วย
93 500357 บ้านหัวเมือง
94 500353 บ้านไร่