รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5501 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 250005 บ้านนาผา
2 250006 บ้านน้ำครกใหม่
3 250009 บ้านธงหลวง
4 250020 บ้านไชยสถาน
5 250024 บ้านศรีเกิด
6 250003 ชุมชนบ้านดู่ใต้
7 250026 บ้านถืมตอง
8 250012 บ้านซาวหลวง
9 250014 บ้านนวราษฎร์
10 250015 บ้านนาซาว
11 250019 ดอนสะไมย์วิทยา
12 250002 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
13 250007 ราชานุบาล
14 250038 บ้านวังหมอ
15 250039 บ้านสะละภูเวียง
16 250041 บ้านสันติภาพ
17 250042 บ้านทรายทอง
18 250034 บ้านน้ำงาว
19 250035 บ้านผาขวาง
20 250036 บ้านผาตูบ
21 250037 บ้านผาสิงห์
22 250025 บ้านศรีนาป่าน
23 250031 บ้านห้วยมอญ
24 250023 บ้านเรือง
25 250021 บ้านดอนเฟือง
26 250018 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
27 250017 บ้านป่าคา
28 250013 บ้านต้าม
29 250011 บ้านเชียงยืน
30 250027 บ้านน้ำโค้ง
31 250033 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
32 250030 บ้านสองแคว
33 250032 บ้านปางเป๋ย
34 250043 บ้านกาใส
35 250044 บ้านวังตาว
36 250045 บ้านห้วยปุก
37 250046 บ้านห้วยเฮือ
38 250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
39 250048 บ้านห้วยละเบ้ายา
40 250302 บ้านน้ำปาย
41 250303 บ้านป่าสัก
42 250305 บ้านน้ำปูน
43 250306 บ้านน้ำพาง
44 250310 มิตรมวลชน 3
45 250311 บ้านร่มเกล้า
46 250301 บ้านน้ำตวง
47 250290 บ้านตอง
48 250291 บ้านก้อ
49 250293 บ้านแคว้ง
50 250294 บ้านพรหม
51 250295 ชุมชนบ้านนาคา
52 250300 บ้านกิ่วน้ำ
53 250297 บ้านห้วยบง
54 250316 บ้านพี้ใต้
55 250317 บ้านพี้เหนือ
56 250320 บ้านเป้า
57 250319 บ้านฟ้า
58 250314 บ้านวังยาว
59 250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
60 250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง
61 250312 ชุมชนบ้านหลวง
62 250119 บ้านน้ำหิน
63 250120 บ้านเชียงของ
64 250126 บ้านห้วยเลา
65 250116 บ้านนาหล่าย
66 250117 บ้านบุ้ง
67 250114 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)
68 250115 ชุมชนบ้านนาหลวง
69 250134 บ้านพืชเจริญ
70 250135 บ้านน้ำพุ
71 250137 บ้านเปา
72 250138 ชุมชนบ้านอ้อย
73 250139 บ้านนาไค้
74 250143 บ้านทัพม่าน
75 250121 บ้านใหม่
76 250122 บ้านหัวเมือง
77 250124 บ้านน้ำหก
78 250125 บ้านหนองบัว
79 250127 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
80 250129 บ้านศาลา
81 250130 บ้านสถาน
82 250131 บ้านนา
83 250132 บ้านน้ำลัด
84 250140 บ้านสันทะ
85 250144 บ้านเชตวัน
86 250141 บ้านห้วยส้ม
87 250142 บ้านห้วยจอย
88 250145 บ้านส้าน
89 250146 ประกิตเวชศักดิ์
90 250049 ศรีเวียงสาวิทยาคาร
91 250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)
92 250062 บ้านขึ่งงามมงคล
93 250063 บ้านท่าลี่
94 250103 บ้านหลับมืนพรวน
95 250056 จอมจันทร์วิทยาคาร
96 250057 บ้านปางสา
97 250059 บ้านนาเคียน
98 250060 บ้านครกคำ
99 250058 บ้านนากอก
100 250055 บ้านป่าสัก
101 250054 ตาลชุมศึกษาลัย
102 250069 ทุ่งศรีทอง
103 250070 ศรีนาชื่น
104 250100 บ้านนาเหลืองไชยราม
105 250101 ริมฝั่งน่านวิทยา
106 250104 บ้านนาเหลืองใน
107 250067 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว
108 250099 บ้านสาลี่
109 250097 บ้านน้ำมวบ
110 250073 บ้านแม่ขะนิง
111 250074 ภูเค็งพัฒนา
112 250075 ไตรธารวิทยา
113 250083 บ้านหัวนา
114 250079 บ้านวัวแดง
115 250087 บ้านสาคร
116 250088 บ้านท่ามงคล
117 250089 บ้านจะเข้ภูหอม
118 250090 บ้านไพรอุดม
119 250112 บ้านฮากฮาน
120 250113 บ้านบ่อหอย
121 250108 บ้านสะเลียม
122 250109 บ้านห้วยหลอด
123 250110 บ้านป่าหุ่ง
124 250111 บ้านนาก้า
125 250065 บ้านสาลีก
126 250061 ชุมชนบ้านใหม่
127 250093 หาดทรายทองวิทยาคาร
128 250098 บ้านส้านนาหนองใหม่
129 250095 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์
130 250096 บ้านนาสา
131 250091 บ้านไหล่น่าน
132 250094 ริมฝั่งว้าวิทยา
133 250107 บ้านชมพู
134 250066 บ้านม่วงเนิ้ง
135 250105 บ้านฝั่งหมิ่น
136 250106 บ้านห้วยน้ำอุ่น
137 250086 บ้านพะเยา
138 250084 บ้านอ่ายนาผา
139 250085 บ้านนาไลย
140 250078 บ้านปงสนุก
141 250329 ชุมชนบ้านนาทะนุง
142 250330 บ้านค้างอ้อย
143 250331 บ้านน้ำเลา
144 250332 บ้านห้วยนาย
145 250327 บ้านคำเรือง
146 250328 บ้านนาบอน
147 250325 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
148 250326 บ้านนายาง
149 250335 บ้านปิงใน
150 250336 บ้านปิงหลวง
151 250337 บ้านน้ำแพะ
152 250338 บ้านน้ำลี
153 250339 บ้านน้ำเคิม
154 250340 บ้านนาคา
155 250341 อนุบาลเมืองลี
156 250342 บ้านน้ำอูน
157 250347 บ้านโป่งคำ
158 250350 บ้านดู่พงษ์
159 250345 บ้านสบยาง
160 250343 ป่าแลวหลวงวิทยา
161 250351 บ้านป่าแดด
162 250352 บ้านศรีบุญเรือง
163 250353 บ้านห้วยแฮ้ว
164 250354 บ้านศรีนาม่าน
165 250355 ราษฎร์รัฐพัฒนา
166 250356 บ้านดอนไพรวัลย์
167 250357 บ้านปางช้าง
168 250425 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107
169 250423 บ้านม่วงใหม่
170 250422 บ้านน้ำลัดสบแก่น
171 250399 บ้านน้ำเกี๋ยน
172 250400 บ้านน้ำแก่นกลาง
173 250401 บ้านน้ำแก่นเหนือ
174 250405 บ้านทุ่งน้อย
175 250408 บ้านฝายแก้ว
176 250411 บ้านห้วยไฮ
177 250412 บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)
178 250419 บ้านหัวเวียงเหนือ
179 250403 บ้านม่วงตึ๊ด
180 250415 บ้านเมืองจัง
181 250417 บ้านหาดเค็ด