รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6202 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 040330 บ้านคลองใหญ่ใต้
2 040308 รอดนิลวิทยา
3 040309 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี
4 040311 บ้านสุขสำราญ
5 040306 บ้านคลองพลูประชาสรรค์
6 040307 อนุบาลคลองลาน
7 040326 บ้านบึงหล่ม
8 040327 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)
9 040328 บ้านท่าช้าง
10 040329 บ้านใหม่เจริญสุข
11 040299 บ้านพรหมมาสามัคคี
12 040301 บ้านคลองน้ำไหลใต้
13 040302 บ้านโชคชัยพัฒนา
14 040303 บ้านทะเลพัฒนา
15 040325 บ้านท่าข้ามสามัคคี
16 040298 ชุมชนบ้านคลองลาน
17 040300 บ้านปากคลองลาน
18 040304 บ้านใหม่ธงชัย
19 040305 บ้านแปลงสี่
20 040324 บ้านคลองเตย
21 040313 บ้านโป่งน้ำร้อน
22 040316 บ้านคลองไพร
23 040318 บ้านคลองสมบูรณ์
24 040321 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย
25 040322 บ้านคลองมดแดง
26 040323 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
27 040421 บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา
28 040310 บ้านท่ามะเขือ
29 040312 บ้านเพชรนิยม
30 040314 บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189
31 040315 บ้านหนองปรือ
32 040317 บ้านคลองแขยงวิทยา
33 040319 สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37)
34 040320 บ้านปางลับแล
35 040119 บ้านโนนตารอด
36 040120 บ้านเกาะตาล
37 040102 ชุมชนบ้านโค้งไผ่
38 040103 บ้านหัวรัง
39 040104 บ้านวังโป่งพัฒนา
40 040140 บ้านสระตาพรม
41 040152 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
42 040153 บ้านโคกเลาะ
43 040143 วัดคูหาสวรรค์
44 040145 ประชาราษฎร์สามัคคี
45 040147 บ้านเปาะสวอง
46 040166 บ้านใหม่หนองยาง
47 040168 บ้านหนองบอน
48 040128 บ้านศรีเกษตรพัฒนา
49 040131 บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา
50 040132 คีรีวงศ์วัฒนา
51 040135 บ้านปางมะนาว
52 040125 อนุบาลปางมะค่า
53 040126 บ้านพัดโบก
54 040130 บ้านหนองน้ำแดง
55 040133 บ้านเขาพริกไทย
56 040162 บ้านศรีไพศาล
57 040163 บ้านคลองสะพานช้าง
58 040164 บ้านส่องตาแล
59 040165 บ้านโป่งแต้
60 040129 บ้านวังน้ำพัฒนา
61 040134 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน
62 040127 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
63 040106 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี
64 040116 บ้านหนองกระทุ่ม
65 040109 บ้านอุดมสามัคคี
66 040110 บ้านวังพลับ
67 040111 บ้านหนองตะเคียน
68 040107 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง
69 040112 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)
70 040113 บ้านบึงเสือเต้น
71 040114 วัดปรีชาราษฎร์บำรุง
72 040115 บ้านบึงหล่มสามัคคี
73 040122 บ้านหัวเสลา
74 040160 บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ
75 040157 บ้านวังน้ำซึม
76 040158 บ้านวังตาช่วย
77 040101 บ้านหนองชุมแสง
78 040142 บ้านช่องลม
79 040150 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม
80 040155 บ้านไร่ดอนแตง
81 040097 บ้านเขาพริกอนุสรณ์
82 040098 บ้านหนองช้างงาม
83 040100 บ้านวังล้อมรำลึก
84 040094 บ้านจิตตมาสพัฒนา
85 040095 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา
86 040096 บ้านหนองชะแอน
87 040136 ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504)
88 040138 บ้านรังแถว
89 040139 วชิรสารศึกษา
90 040117 วัดสว่างอารมณ์
91 040121 บ้านหาดชะอม
92 040123 วัดน้อยวรลักษณ์
93 040141 วัดหนองเหมือด
94 040178 ชุมชนประชาสามัคคี
95 040179 พิบูลวิทยาคาร
96 040180 บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27)
97 040206 ทุ่งน้อยพัฒนา
98 040207 หนองปรือประชาสรรค์
99 040208 ประชารักษ์ศึกษา
100 040209 บ้านหนองผักหนาม
101 040188 บ้านท่าพุทรา
102 040192 วัดคลองเจริญ
103 040193 บ้านคลองแขยง
104 040191 บ้านป่าเหียง
105 040189 บ้านวังบัว
106 040190 วัดแสงอุทัย
107 040213 บ้านสามแยก
108 040211 อนุบาลคลองขลุง
109 040212 บ้านหนองจอก
110 040183 บ้านแม่ลาด
111 040185 วัดพรหมประดิษฐ์
112 040182 บ้านห้วยน้อย
113 040187 บ้านร้อยไร่
114 040200 บ้านมาบคล้า
115 040177 บ้านวังหันน้ำดึง
116 040219 บ้านทุ่งหันตรา
117 040169 บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์)
118 040170 บ้านไร่ใหม่
119 040175 บ้านบ่อทอง
120 040176 บ้านบึงลาด
121 040194 อนุบาลวังไทร
122 040195 บ้านสามเรือน
123 040196 อ่างทองราษฎร์วิทยา
124 040197 บ้านกระโดนเตี้ย
125 040199 บ้านหนองทองหล่อ
126 040201 บ้านช้างคับ
127 040202 บ้านทรัพย์มะนาว
128 040214 บ้านนิคม
129 040216 บ้านวังตะล่อม
130 040171 บ้านวังน้ำ
131 040172 บ้านคลองยาง
132 040173 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
133 040203 วัดพิกุลทอง
134 040204 วัดอุเบกขาราม
135 040210 บ้านหนองโมก
136 040368 บ้านถาวรวัฒนา
137 040369 บ้านบึงสำราญ
138 040365 บ้านหนองไผ่
139 040366 บ้านศรีอุดมธัญญะ
140 040362 อนุบาลทรายทองวัฒนา
141 040367 บ้านวังน้ำแดง
142 040364 อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม)
143 040372 บ้านถนนน้อย
144 040373 บ้านชุมนาก
145 040363 บ้านคลองสุขใจ
146 040370 บ้านทุ่งทอง
147 040371 บ้านดงเจริญ
148 040389 บ้านเพชรมงคล
149 040390 บ้านไพรสวรรค์
150 040391 บ้านคลองปลาสร้อย
151 040392 บ้านปางตาไว
152 040393 บ้านตากฟ้าพัฒนา
153 040394 บ้านคลองลึกพัฒนา
154 040374 บ้านไผ่ยาวสามัคคี
155 040375 บ้านท่าขึ้น
156 040376 บ้านโพธิ์ทอง
157 040378 บ้านคลองขุด
158 040381 อนุบาลปางศิลาทอง
159 040380 บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง
160 040384 บ้านหนองหิน
161 040382 บ้านเขาน้ำอุ่น
162 040383 บ้านมอเจริญ
163 040387 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย
164 040385 บ้านจอมทองพัฒนา
165 040386 บ้านอุดมทรัพย์
166 040388 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5
167 040408 บ้านกระบวยทอง
168 040409 บ้านโนนพลวง
169 040405 บ้านสามขา
170 040406 บ้านวังเจ้า
171 040407 บ้านโพธิ์เอน
172 040400 บ้านทุ่งซ่าน
173 040402 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง
174 040403 อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)
175 040404 บ้านดงเย็น
176 040399 บ้านศรีทองสามัคคี
177 040395 บ้านชายเคือง
178 040410 บ้านวังชะโอน
179 040397 บ้านคอปล้อง
180 040398 บ้านไผ่งาม
181 040401 บ้านระหานประชาศึกษา
182 040396 บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต