รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8602 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 110245 วัดราชบุรณะ
2 110246 บ้านดอนนน
3 110248 บ้านในเหมือง
4 110250 บ้านหนองปลา
5 110251 วัดนพคุณ
6 110233 บ้านควนตะวันออก
7 110234 บ้านสะพานยูง
8 110265 วัดอัมพาวาส
9 110266 วัดราษฎร์อรุณ
10 110235 วัดชลธีนิมิตร
11 110236 บ้านบางหยี
12 110238 บ้านน้ำลอด
13 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง
14 110224 วัดประสาทนิกร
15 110260 บ้านปากน้ำหลังสวน ''ประชานุเคราะห์''
16 110261 วัดนาทิการาม
17 110262 วัดราษฎร์บำรุง
18 110263 บ้านห้วยหลอด
19 110264 บ้านน้ำตก
20 110228 วัดชลธารวดี
21 110229 บ้านคลองกก
22 110232 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129
23 110247 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์
24 110240 วัดสว่างมนัส
25 110223 วัดดอนชัย
26 110257 บ้านคลองระ
27 110226 ชุมชนวัดขันเงิน
28 110255 วัดสมุหเขตตาราม
29 110256 บ้านเขาแงน
30 110241 ชุมชนวัดหาดสำราญ
31 110258 บ้านในกริม
32 110259 ประชาบุษยวิทย์
33 110242 บ้านสวนจันทน์
34 110227 วัดวาลุการาม
35 110173 สหกรณ์พัฒนา
36 110176 บ้านทับใหม่
37 110168 วัดโสมสิริวัฒนาราม
38 110167 วัดสุวรรณนิมิต
39 110172 ชุมชนบ้านเขาหลาง
40 110163 บ้านทรายทอง
41 110164 บ้านแหลมสันติ
42 110169 ประชาเอื้ออารี
43 110170 สามัคคีวัฒนา
44 110177 บ้านคลองสง
45 110161 วัดปิยะวัฒนาราม
46 110162 วัดปากน้ำละแม
47 110166 บ้านดอนแค
48 110165 บ้านดวด
49 110171 บ้านเขาตากุน
50 110175 บ้านสวนสมบูรณ์
51 110155 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
52 110157 บ้านคลองเหนก
53 110160 บ้านพังเหา
54 110154 บ้านปังหวาน
55 110152 บ้านต่อตั้ง
56 110151 บ้านปากทรง
57 110150 พัฒนศึกษา
58 110153 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง
59 110156 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
60 110146 อนุบาลพะโต๊ะ
61 110159 บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)
62 110149 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
63 110158 บ้านเขาตะเภาทอง
64 110148 บ้านปากเลข
65 110222 บ้านในหุบ
66 110216 บ้านเขาค่าย
67 110217 บ้านทุ่งคาโตนด
68 110215 บ้านเขาทะลุ
69 110221 บ้านห้วยกลาง
70 110211 บ้านไทรล่า
71 110210 บ้านเขาล้าน
72 110214 บ้านน้ำฉา
73 110209 บ้านคู
74 110208 วัดจันทราวาส
75 110205 บ้านนาเหรี่ยง
76 110195 วัดบรรพตวารีเขต
77 110196 วัดถ้ำเขาล้าน
78 110197 บ้านเล็บกะรอก
79 110198 วัดท้องตม
80 110199 บ้านหาดทรายรี
81 110200 บ้านหนองปลา
82 110182 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)
83 110185 วัดชุมแสง
84 110220 บ้านน้ำลอดน้อย
85 110187 บ้านคลองน้อย
86 110186 บ้านห้วยชัน
87 110179 วัดธัญญาราม
88 110180 ชุมชนสวี
89 110178 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
90 110219 บ้านไทยพัฒนา
91 110194 บ้านห้วยทรายขาว
92 110190 บ้านเขาน้อยสามัคคี
93 110191 บ้านยางงาม
94 110188 วัดนาสัก
95 110193 บ้านแก่งกะทั่ง
96 110192 บ้านห้วยใหญ่
97 110189 วัดหนองบัว
98 110212 วัดเชิงคีรี
99 110201 บ้านทุ่งเขาสะบ้า
100 110202 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี
101 110207 บ้านแพรกแห้ง
102 110183 วัดแหลมปอ
103 110184 วัดพะงุ้น
104 110218 บ้านห้วยทับทอง
105 110280 บ้านวังปลา
106 110279 วัดผุสดีภูผาราม
107 110276 บ้านเขาวงกรด
108 110271 บ้านทับช้าง
109 110267 บ้านแหลมยางนา
110 110272 บ้านสามแยกจำปา
111 110268 วัดเทพนิมิตวนาราม
112 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม
113 110270 วัดท่าทอง
114 110281 บ้านห้วยมุด
115 110273 ราชประชานุเคราะห์ ๓
116 110277 วัดมุจลินทาราม
117 110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร
118 110274 บ้านอ่าวมะม่วง
119 110275 วัดชลธีพฤกษาราม