รายละเอียดสิ่งก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9402 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 300050 บ้านควนโนรี
2 300051 บ้านตุปะ
3 300053 บ้านป่าไร่
4 300054 วัดภมรคติวัน
5 300029 บ้านโคกโพธิ์
6 300030 บ้านสามยอด
7 300032 บ้านท่าคลอง
8 300033 บ้านทุ่งยาว
9 300036 บ้านโคกต้นสะตอ
10 300068 วัดบันลือคชาวาส
11 300067 บ้านควนลังงา
12 300066 วัดทรายขาว
13 300065 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
14 300063 บ้านท่าเรือ
15 300064 บ้านควนแตน
16 300052 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
17 300049 วัดอรัญวาสิการาม
18 300060 บ้านเกาะตา
19 300038 บ้านนาเกตุ
20 300039 บ้านคลองช้าง
21 300040 บ้านควนลาแม
22 300041 บ้านบาโงฆาดิง
23 300043 บ้านชะเมา
24 300055 วัดนาประดู่
25 300056 บ้านนาประดู่
26 300057 บ้านควนประ
27 300058 บ้านยางแดง
28 300059 วัดนิคมสถิต
29 300061 วัดสุนทรวารี
30 300062 บ้านล้อแตก
31 300045 วัดธนาภิมุข
32 300046 บ้านคลองหิน
33 300047 บ้านโผงโผง
34 300048 บ้านบาเงง
35 300069 บ้านป่าบอน
36 300070 บ้านนาค้อเหนือ
37 300034 บ้านนาค้อกลาง
38 300035 บ้านดอนเค็ด
39 300044 บ้านนาค้อใต้
40 300037 วัดมะกรูด
41 300125 บ้านกระเสาะ
42 300126 บ้านลางสาด
43 300113 บ้านกระหวะ
44 300114 บ้านราวอ
45 300106 บ้านแขนท้าว
46 300124 บ้านเกาะจัน
47 300121 บ้านคลองช้าง
48 300115 บ้านตรัง
49 300116 บ้านเขาวัง
50 300104 บ้านดูวา
51 300105 บ้านถนน
52 300117 บ้านมะหุด
53 300118 บ้านควนหยี
54 300119 บ้านบูดน
55 300120 บ้านบาโง
56 300127 บ้านปานัน
57 300099 มายอ (สถิตย์ภูผา)
58 300108 บ้านปาลัส
59 300109 บ้านด่าน
60 300110 บ้านบาละแต
61 300100 ชุมชนบ้านเมืองยอน
62 300102 บ้านน้ำใส
63 300107 บ้านเจาะบาแน
64 300103 บ้านบูเกะกุง
65 300111 บ้านสะกำ
66 300112 บ้านกูบังบาเดาะ
67 300122 บ้านกูวิง
68 300123 บ้านสมาหอ
69 300128 บ้านบาตะกูโบ
70 300142 ตลาดปรีกี
71 300134 บ้านกระโด
72 300162 บ้านสายชล
73 300163 บ้านละหารยามู
74 300165 บ้านสายชล (สาขากูแบสีรา)
75 300161 บ้านโคกขี้เหล็ก
76 300159 บ้านอินทนิล
77 300160 ชุมชนบ้านต้นสน
78 300136 บ้านบินยา
79 300137 บ้านกาแลสะนอ
80 300138 วัดโคกหญ้าคา
81 300150 บ้านบราโอ (สาขากูนิง)
82 300148 บ้านบูโกะ
83 300149 บ้านบราโอ
84 300153 ชุมชนบ้านบือแนปีแน
85 300154 บ้านประจัน
86 300135 ตลาดนัดบาซาเอ
87 300139 ไทยรัฐวิทยา๕๒ (ชุมชนบ้านต้นไพ)
88 300140 บ้านต้นแซะ
89 300141 ตลาดนัดต้นมะขาม
90 300164 ชุมชนวัดอัมพวนาราม
91 300155 ชุมชนบ้านพงสตา
92 300151 บ้านต้นทุเรียน
93 300152 บ้านกรือเซะ
94 300130 อนุบาลยะรัง
95 300131 บ้านระแว้ง
96 300132 ต้นพิกุล
97 300133 วัดเกาะหวาย
98 300143 บ้านศาลาสอง
99 300144 บ้านสิเดะ
100 300145 บ้านอีบุ๊
101 300146 บ้านบากง
102 300147 บ้านอาโห
103 300156 ชุมชนบ้านสะนอ
104 300157 บ้านคางา
105 300320 บ้านต้นโตนด
106 300322 บ้านวังกว้าง
107 300323 บ้านควนแปลงงู
108 300324 บ้านม่วงเตี้ย
109 300325 บ้านปลักปรือ
110 300326 บ้านคูระ
111 300327 บ้านตันหยง
112 300328 วัดบุพนิมิต
113 300317 บ้านโคกเหรียง
114 300318 วัดป่าสวย
115 300319 บ้านคลองทราย