4701 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 540020 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
2 540021 บ้านประชาสุขสันติ์
3 540022 โคกเลาะวิทยาคาร
4 540023 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา
5 540024 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
6 540025 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
7 540043 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
8 540044 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง)
9 540004 นายอวัฒนา
10 540005 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
11 540006 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา"
12 540037 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์
13 540040 ทุ่งมนพิทยาคาร
14 540032 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์
15 540033 บ้านป่าหว้าน
16 540034 บ้านหนองหอย
17 540035 ศิริราษฎร์วิทยาคาร
18 540036 บ้านดอนเชียงคูณ
19 540046 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์
20 540051 บ้านหนองมะเกลือ
21 540058 บ้านกุดแข้
22 540059 บ้านนาแก
23 540060 บ้านดงขวาง
24 540061 บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
25 540063 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
26 540064 บ้านนากับแก้
27 540065 บ้านหนองไผ่
28 540039 บ้านพะโค
29 540038 ท่าแร่วิทยา
30 540001 อนุบาลสกลนคร
31 540002 เชิงชุมราษฎร์นุกูล
32 540003 สกลนคร(วันครู2501)
33 540007 นาอ้อยคำสะอาด
34 540008 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)
35 540013 บ้านกกส้มโฮง
36 540015 ธาตุนาเวงวิทยา
37 540052 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม
38 540053 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา
39 540054 ผักแพวบำรุงวิทยา
40 540055 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา
41 540056 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง
42 540019 บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา
43 540014 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์
44 540016 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์
45 540068 บ้านดงขุมข้าว "คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2"
46 540073 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์
47 540017 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์
48 540018 ห้วยทรายวิทยา
49 540045 บ้านหนองนาเลิศ
50 540042 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์
51 540026 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)
52 540027 บ้านดอนแคน
53 540028 บ้านท่าม่วง
54 540031 บ้านดอนสัมพันธ์
55 540029 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)
56 540030 บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)
57 540069 บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ
58 540066 บ้านพะเนาว์ราษฏร์บำรุง สาขาบ้านนาขาม
59 540070 บ้านนาคำวิทยาคาร
60 540071 บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)
61 540072 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง
62 540062 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง
63 540047 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา
64 540048 บ้านหนองสระ
65 540049 บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)
66 540057 บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)
67 540050 บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์
68 540011 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง
69 540012 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
70 540009 บ้านน้อยจอมศรี
71 540010 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ
72 540089 อนุบาลกุสุมาลย์
73 540090 บ้านอีกุด
74 540095 ชุมชนนิรมัย
75 540108 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล
76 540109 บ้านซ่งเต่า
77 540110 บ้านกุงศรี
78 540111 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)
79 540113 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)
80 540114 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
81 540094 บ้านโคกม่วง
82 540091 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา
83 540092 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ
84 540093 บ้านม่วงวิทยา
85 540096 บ้านนาดี
86 540097 ไพศาลวิทยา
87 540098 บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5
88 540101 บ้านกุดฮู
89 540099 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม
90 540100 บ้านกุดสะกอย
91 540112 บ้านอุ่มจาน
92 540106 บ้านโคกสะอาด
93 540107 แก้งคำประชาสามัคคี
94 540102 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211
95 540103 บ้านสนามบิน
96 540104 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
97 540105 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง
98 540533 บ้านจันทร์เพ็ญ
99 540534 บ้านห้วยหวด
100 540535 บ้านกวนบุ่น
101 540537 บ้านโคกกลาง
102 540536 นางอยโพนปลาโหล
103 540532 อนุบาลเต่างอย
104 540538 บ้านนาอ่างม่วงคำ
105 540539 บ้านนาตาลคำข่า
106 540540 บ้านหนองบึงทวาย
107 540541 บ้านดงหลวง
108 540555 บ้านด่านม่วงคำ
109 540556 บ้านลาดค้อ
110 540557 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
111 540558 บ้านหนองกอมป่าขาว
112 540559 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์
113 540544 บ้านนามนประชาสามัคคี
114 540545 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
115 540546 บ้านนาสีนวล
116 540547 บ้านห้วยแคน
117 540548 บ้านหนองแข้โนนมาลา
118 540542 บ้านตองโขบ
119 540543 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ
120 540550 บ้านแมดนาท่ม
121 540551 บ้านโพนทองประชาอุทิศ
122 540552 บ้านไร่นาดี
123 540553 บ้านห้วยยาง
124 540554 บ้านดงหนองเหียน
125 540549 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
126 540587 บ้านโนนกุง
127 540590 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
128 540596 นาแก้วพิทยาคม
129 540600 บ้านกลางนาเดื่อ
130 540603 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา
131 540604 หนองผือเทพนิมิต
132 540605 บ้านโคกแก้ว
133 540606 บ้านนาเดื่อ
134 540591 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ
135 540592 บ้านป่าผาง
136 540595 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
137 540602 โพนงามโคกวิทยาคาร
138 540597 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง
139 540598 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา
140 540599 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์
141 540601 โพนบกผดุงศาสตร์
142 540588 อนุบาลโพนนาแก้ว
143 540589 บ้านโพนวัฒนาวิทยา
144 540593 บ้านวังปลาเซือม
145 540594 บ้านนาจาน
146 540615 บ้านกกปลาซิวนาโด่
147 540616 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
148 540614 บ้านโคกภู
149 540611 บ้านบ่อเดือนห้า
150 540612 อนุบาลภูพาน
151 540613 บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์
152 540607 เขื่อนน้ำพุง
153 540618 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา
154 540619 ชุมชนบ้านสร้างค้อ
155 540621 บ้านชมภูพาน
156 540622 บ้านสะพานสาม
157 540623 บ้านใหม่พัฒนา
158 540609 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
159 540610 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา
160 540625 บ้านฮ่องสิมประชาสรร
161 540620 บ้านหลุบเลา
162 540074 กุดบากราษฎร์บำรุง
163 540087 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
164 540088 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี
165 540082 ชุมชนบ้านกุดไห
166 540083 บ้านกลาง"ผดุงราษฎร์วิทยา"
167 540084 บ้านค้อน้อย
168 540085 บ้านค้อใหญ่
169 540081 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา
170 540079 บ้านกุดน้ำใส
171 540080 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา
172 540075 บ้านนาขาม
173 540076 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา
174 540077 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์
175 540078 บ้านเชิงดอย