4702 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 540193 บ้านดอนม่วย
2 540194 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว
3 540195 บ้านช้างมิ่ง
4 540196 บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
5 540197 บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง
6 540198 บ้านตาลเลียน
7 540185 บ้านเชิงชุม
8 540188 บ้านโนนพอก
9 540189 บ้านกุดน้ำขุ่น
10 540190 บ้านนาขามผดุงวิทยา
11 540192 บ้านถ่อน
12 540208 บ้านห้วยบุ่นนาทัน
13 540209 บ้านหนองผือนาในวิทยาคาร
14 540210 บ้านนาเลา
15 540211 บ้านอูนดง
16 540212 บ้านนาใน
17 540213 บ้านผักคำภู
18 540176 บ้านโนนเรือตอเรือ
19 540177 ไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก)
20 540178 บ้านกลางหนองดินดำ
21 540179 บ้านนาสาวนาน
22 540180 ชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่
23 540181 บ้านภูเพ็ก
24 540162 บ้านบะฮี
25 540163 บ้านท่าสองคอน
26 540164 บ้านนาตากาง
27 540165 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์
28 540166 บ้านบะหัวเมย
29 540158 อนุบาลพรรณานิคม
30 540159 วัดสุทธิมงคล
31 540160 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)
32 540161 บ้านบะทองนาหัวช้าง
33 540167 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)
34 540173 ชุมชนบดมาดพอกน้อย
35 540174 บ้านคางฮุงเจริญศิลป์
36 540175 บ้านสมสะอาด
37 540182 บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
38 540183 บ้านสูงเนินสามัคคี
39 540206 บ้านทิดไทย
40 540207 บ้านคำแหว
41 540200 บ้านไร่บ้านไฮ่
42 540201 บ้านคำข่า
43 540202 บ้านโนนอุดม
44 540203 บ้านโคก
45 540204 บ้านเสาขวัญกุดก้อม
46 540205 บ้านหินแตก
47 540168 บ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล)
48 540169 บ้านบึง
49 540170 บ้านหนองหวาย
50 540171 บ้านเปือย
51 540172 บ้านขมิ้น
52 540184 บ้านบัว (สระพังวิทยา)
53 540186 บ้านสว่าง
54 540187 บ้านดอนกอย
55 540191 บ้านโนนทรายคำ
56 540237 บ้านนาถ่อน
57 540238 บ้านต้นผึ้ง
58 540239 บ้านโพนสวางกลางเจริญ
59 540240 บ้านนาล้อม
60 540241 บ้านขัวขอนแคน
61 540242 บ้านดอนดู่
62 540243 บ้านโนนขมิ้น
63 540244 บ้านโคกสามัคคี
64 540214 บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
65 540215 บ้านนาเหมือง
66 540216 บ้านดอนตาลโนนสูง
67 540220 บ้านหนองหญ้าปล้อง
68 540221 บ้านสร้างขุ่ย
69 540222 ชุมชนดงม่วงไข่
70 540223 บ้านผ้าขาวโพนแพง
71 540224 บ้านม่วงคำ
72 540225 บ้านดอนหวาย
73 540226 บ้านนาแยง
74 540227 บ้านหนองบัว
75 540228 บ้านแร่
76 540229 บ้านสมสะอาด
77 540235 บ้านหนองแคนโคกสะอาด
78 540230 บ้านหนองไฮ
79 540231 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)
80 540217 ชุมชนบ้านฝั่งแดง
81 540218 บ้านท่าลาด
82 540219 บ้านสงเปลือย
83 540232 บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
84 540233 บ้านอุ่มเหม้า
85 540234 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด
86 540345 บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ
87 540346 บ้านดงบังป่าโจด
88 540347 บ้านโคกตาดทอง
89 540348 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม
90 540344 บ้านทุ่งเชือก
91 540339 บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
92 540340 บ้านหนองแปน
93 540341 บ้านคำบ่อ
94 540342 บ้านคำบิดโคกโพนยาง
95 540343 บ้านตาดภูวง
96 540338 บ้านดงคำโพธิ์
97 540336 บ้านดอนยานาง
98 540337 บ้านโคกศาลา
99 540332 บ้านผักตบ
100 540333 บ้านไฮ่ปลาโหล
101 540334 บ้านนาบ่อ
102 540335 บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
103 540328 บ้านโพนไผ่
104 540329 บ้านห้วยบาง
105 540330 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง
106 540331 บ้านหนองแวง
107 540325 วาริชภูมิพิทยาคาร
108 540326 บ้านธาตุกุดพร้าว
109 540327 บ้านกุดตะกาบ
110 540349 บ้านจำปาศิริราษฎร์
111 540350 บ้านหนองลาดวิทยาคาร
112 540351 บ้านดอนยาวประชากรอุปการ
113 540503 บ้านห้วยเหล็กไฟ
114 540504 บ้านดงสว่าง
115 540505 บ้านหนองเบญจ
116 540508 บ้านสุวรรณคาม
117 540510 บ้านอูนโคก
118 540511 บ้านหนองบัวบาน
119 540507 บ้านโคกมะนาวทันสมัย
120 540509 บ้านหนองผักเทียม
121 540506 ชุมชนบ้านหนองปลิง
122 540421 บ้านค้อใต้
123 540422 บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)
124 540423 บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)
125 540424 ชุมพลศึกษา
126 540425 คำเจริญวิทยา
127 540426 กุดจิกนาสมบูรณ์
128 540418 บ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง)
129 540419 บ้านยางคำ
130 540414 บ้านคำสะอาด
131 540415 บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา
132 540416 บ้านหนองหมากแซว
133 540417 บ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง)
134 540366 บ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)
135 540367 บ้านโคกคอนดอนม่วย
136 540368 บ้านบึงโน
137 540369 บ้านหนองไผ่
138 540370 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
139 540372 บ้านตาล
140 540381 บ้านตาลโกน
141 540382 บ้านเล่า(ประชานุเคราะห์)
142 540384 บ้านหนองดินดำ
143 540383 บ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย)
144 540385 บ้านหนองหลักช้าง
145 540386 บ้านนาเตียง
146 540387 บ้านหนองหวาย
147 540397 ทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา
148 540398 บ้านเตาไหสร้างแก้ว
149 540399 บ้านม้า
150 540400 บ้านดอนยานาง
151 540401 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)
152 540402 บ้านหนองหว้า
153 540394 บ้านหินโงมโนนสร้างไพ
154 540395 บ้านโคกหลวง
155 540391 บ้านคันชา
156 540392 บ้านหนองหอย
157 540393 บ้านธาตุ
158 540427 บงใต้โนนรังพัฒนา
159 540428 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)
160 540429 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)
161 540430 บ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี
162 540431 บ้านโคกหนองกุง
163 540432 บ้านคำนาดี
164 540433 ชุมชนบงเหนือ
165 540434 บ้านดอนหัน
166 540435 บ้านขาว
167 540436 บ้านบาก
168 540437 บ้านจำปานาถ่อน
169 540438 บ้านโคกสวัสดี
170 540439 บ้านโนนสะอาด
171 540420 บ้านหนองกุง
172 540405 บ้านต้ายนาคูณวิทยา
173 540406 บ้านดอนม่วงไข่
174 540407 บ้านคำไชยวาน
175 540412 บ้านนาทม
176 540413 บ้านคำสะแนน
177 540371 บ้านหนามแท่ง
178 540360 บ้านถ่อน
179 540364 บ้านหนองบัวแพ
180 540365 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง
181 540355 บ้านหนองตาล
182 540359 บ้านทุ่งปลากัด
183 540380 บ้านหนองหอยคัน
184 540388 บ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา)
185 540389 บ้านพันนา
186 540390 บ้านถ่อน ต.พันนา
187 540396 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)
188 540357 บ้านโพนสูง
189 540361 บ้านค้อโพนสวางยางชุม
190 540362 บ้านดอนเชียงยืน
191 540363 บ้านคำชนดงต้อง
192 540378 บ้านนางัว
193 540379 บ้านโคกสีไค
194 540373 ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง
195 540374 บ้านแวง
196 540375 บ้านโนนเสาขวัญ
197 540376 บ้านโพนงาม
198 540377 บ้านสร้างแป้น
199 540404 บ้านหนองชาด
200 540358 บ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126)
201 540403 บ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
202 540352 อนุบาลสว่างแดนดิน
203 540353 บ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์)
204 540354 บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์
205 540356 บ้านหวาย
206 540408 หนองหลวงวิทยานุกูล
207 540409 บ้านโคกดินแดง
208 540410 บ้านโคกสำราญ
209 540411 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น
210 540456 บ้านชัยชนะ
211 540457 ชุมชนบ้านท่าศิลา
212 540458 บ้านภูตะคาม
213 540459 บ้านสีสุกห้วยโมง
214 540460 บ้านคำก้าว
215 540461 บ้านท่าวารี
216 540450 บ้านปทุมวาปี
217 540451 บ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย)
218 540452 บ้านโพนสวาง
219 540453 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ 36)
220 540454 อภัยดำรงธรรม
221 540455 บ้านหนองม่วง
222 540448 บ้านโคกสะอาด
223 540449 จงกลกิตติขจรวิทยา
224 540446 บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร)
225 540447 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)
226 540444 บ้านไทยเจริญ
227 540445 อุดมสังวรวิทยา
228 540440 ชุมชนส่องดาว
229 540441 หนองใสพรเจริญวิทยา
230 540442 บ้านทันสมัย
231 540443 บ้านหนองกุง
232 540571 บ้านโคกศิลา
233 540572 บ้านหนองทุ่มหนองโจด
234 540573 บ้านคำบอน
235 540560 อนุบาลเจริญศิลป์
236 540561 บ้านทุ่งคำ
237 540570 บ้านสร้างฟาก
238 540568 บ้านนาดี
239 540569 บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
240 540567 บ้านแกดำ
241 540562 บ้านหนองฮังแหลว
242 540580 บ้านทุ่งแก
243 540578 บ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี)
244 540579 บ้านดอนชัยวิทยา
245 540563 บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
246 540564 หนองจาน
247 540565 บ้านหนองน้อย
248 540566 บ้านหนองแสง
249 540574 บ้านเหล่าบ้านถ่อน
250 540575 บ้านหนองแวงน้อย
251 540576 บ้านดงบาก
252 540577 บ้านโพนบกหนองผือ
253 540585 บ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ)
254 540586 บ้านคำเม็ก
255 540581 บ้านนาสีนวล
256 540584 ทุ่งเจริญพัฒนา
257 540582 บ้านดงสง่า
258 540583 บ้านหนองแปน