5401 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ที่
รหัส percode
ชื่อโรงเรียน
รายละเอียด
1 390020 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2 390023 บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
3 390024 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
4 390001 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
5 390004 วัดต้นไคร้
6 390005 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
7 390008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
8 390061 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
9 390037 รัฐราษฎร์บำรุง
10 390038 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
11 390033 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
12 390025 อนุบาลแพร่
13 390019 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
14 390052 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
15 390051 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
16 390046 บ้านในเวียง
17 390011 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
18 390009 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
19 390003 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
20 390002 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
21 390043 บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
22 390040 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
23 390029 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
24 390030 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
25 390032 บ้านสันป่าสัก
26 390060 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
27 390027 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
28 390026 บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
29 390035 บ้านร่องฟอง
30 390058 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
31 390059 บ้านปากห้วย
32 390057 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
33 390013 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
34 390014 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
35 390015 บ้านแม่แคม
36 390016 บ้านนาคูหา
37 390018 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
38 390056 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
39 390054 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
40 390055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
41 390053 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
42 390050 บ้านกาซ้อง
43 390047 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
44 390048 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
45 390049 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
46 390106 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
47 390107 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
48 390136 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
49 390137 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
50 390138 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
51 390123 บ้านห้วยฮ่อม
52 390116 บ้านอ้อยวิทยาคาร
53 390117 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
54 390118 บ้านป่ากล้วย
55 390119 บ้านห้วยอ้อย
56 390120 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
57 390124 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
58 390125 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
59 390130 บ้านแม่กะทิง
60 390131 บ้านวังปึ้ง
61 390132 บ้านทุ่งคัวะ
62 390102 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
63 390143 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
64 390114 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
65 390115 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
66 390113 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
67 390112 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
68 390110 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
69 390109 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
70 390108 บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
71 390103 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
72 390104 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
73 390101 บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
74 390139 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
75 390140 บ้านใหม่จัดสรร
76 390141 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
77 390134 บ้านห้วยโรงนอก
78 390169 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
79 390170 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
80 390154 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
81 390160 บ้านแม่แรม
82 390153 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
83 390167 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
84 390166 ไทยรัฐวิทยา 31
85 390183 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
86 390158 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
87 390159 อนุบาลเทพสุนทรินทร์
88 390157 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
89 390162 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
90 390164 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
91 390165 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
92 390152 บ้านแม่พร้าว
93 390150 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
94 390151 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
95 390146 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
96 390148 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
97 390149 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
98 390144 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
99 390177 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
100 390178 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
101 390179 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
102 390180 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
103 390181 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
104 390182 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
105 390171 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
106 390172 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
107 390173 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
108 390174 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
109 390175 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
110 390176 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
111 390294 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
112 390295 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
113 390297 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
114 390299 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
115 390300 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
116 390293 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
117 390298 โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
118 390292 บ้านหนองม่วงไข่