: 040448 : สลกบาตรวิทยา

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2538

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2558

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
พิเศษ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2542

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
สปช.205/26
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2538

ส้วม
ลำดับที่ 1
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2557

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2557

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2538