: 350385 : บางมูลนากภูมิวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
อคารเรียนแบบ 216 ปรับปรุง 46
สร้าง พ.ศ. 2514

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2529

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2531

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
005, ป005
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2554

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 7
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2498

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2498

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2498

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 11
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 13
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 14
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2522

บ้านพักครู
ลำดับที่ 15
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 16
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 17
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 18
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2515

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2554

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 0

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2549

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2545

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
สร้าง พ.ศ. 2500

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2500

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามวอลเลย์บอล
สร้าง พ.ศ. 2500

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2500

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 0

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนลาดยาง
สร้าง พ.ศ. 2531