: 380579 : เพชรพิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
424ล.,424ล.(พิเศษ),424ค.,หรือ424อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
324ล.,324ล./41 ทรงไทย,หรือ 324 อื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2559

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2518

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
สามัญ/336
สร้าง พ.ศ. 2519

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 5
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 6
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2538

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2521

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2525

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2534

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2521

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2539

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2552

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2561

หอสมุด
ลำดับที่ 1
หอสมุด
สร้าง พ.ศ. 2552

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
สร้าง พ.ศ. 2524

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2526

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2536