: 380588 : ชนแดนวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
212
สร้าง พ.ศ. 2513

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2516

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารเรียน
ลำดับที่ 5
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2523

อาคารเรียน
ลำดับที่ 6
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 7
สปช.102/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2553

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม -โรงอาหาร 101 ล./27,101ล/27(พิเ
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2513

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2515

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2516

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2517

บ้านพักครู
ลำดับที่ 8
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2518

บ้านพักครู
ลำดับที่ 9
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 10
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2519

บ้านพักครู
ลำดับที่ 12
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2534

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2513

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2516

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2559

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2521

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42
สร้าง พ.ศ. 2559

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2519

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2543

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2545

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554