: 380593 : เมืองกลางวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2522

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
002/44,002/12,002,004,มพช,00/12,อาหาร,ป.,ป+อ,
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2523

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2527

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2526

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2537

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2538

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
แท้งค์น้ำ
สร้าง พ.ศ. 2550