: 380596 : ผาแดงวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2540

อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2545

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 207
สร้าง พ.ศ. 2546

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2546

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2546

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2546

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2542

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2546