: 380598 : เมืองราดวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2525

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2533

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2539

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2525

ส้วม
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2553

ส้วม
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

ส้วม
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2555

บ่อเลี้ยงปลา
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2528

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2557

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2556

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2529

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 4
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 5
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 6
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2527

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2555

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2554

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 4
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 5
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2335