: 380601 : น้ำร้อนวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
208
สร้าง พ.ศ. 2528

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ชื่ออื่นๆ
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2542

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2543

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2531

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
ร.ย.304/43
สร้าง พ.ศ. 2528

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2533

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2549

ส้วม
ลำดับที่ 5
สปช. 605/45
สร้าง พ.ศ. 2550

เรือนเพาะชำ
ลำดับที่ 1
พ.1
สร้าง พ.ศ. 2539

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2531

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 2
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2534

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 3
บ่อน้ำตื้น(กรมอนามัย)
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2535

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2561

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
อื่น อื่น
สร้าง พ.ศ. 2560

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2531

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2544

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 3
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2559

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2557

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 1
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 2
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2539

บ้านพักนักเรียน
ลำดับที่ 3
บ้านพักนักเรียน 8 คน
สร้าง พ.ศ. 2539