: 380607 : นาสนุ่นวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
เบ็ดเสร็จ ก.
สร้าง พ.ศ. 2535

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
เบ็ดเสร็จ ข.
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
สามัญ
สร้าง พ.ศ. 2536

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
กึ่งถาวร
สร้าง พ.ศ. 2547

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
โรงอาหาร(300ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2545

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2546

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2556

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2535

บ้านพักครู
ลำดับที่ 2
บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
สร้าง พ.ศ. 2536

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
กรมสามัญ
สร้าง พ.ศ. 2553

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 1
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 3
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2545

ส้วม
ลำดับที่ 4
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
สร้าง พ.ศ. 2553

บ่อน้ำตื้น
ลำดับที่ 1
อื่น ๆ
สร้าง พ.ศ. 2538

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2536

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้าง พ.ศ. 2544

สนามกีฬา
ลำดับที่ 3
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 4
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3
สร้าง พ.ศ. 2553

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 1
หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
สร้าง พ.ศ. 2536

ถังเก็บน้ำ
ลำดับที่ 2
ฝ.33
สร้าง พ.ศ. 2536

รั้ว
ลำดับที่ 1
รั้วตาข่าย
สร้าง พ.ศ. 2536

ถนน
ลำดับที่ 1
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2540

ถนน
ลำดับที่ 2
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2542

ถนน
ลำดับที่ 3
ถนนคอนกรีต
สร้าง พ.ศ. 2553