: 380612 : บึงสามพันวิทยาคม

อาคารเรียน
ลำดับที่ 1
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2520

อาคารเรียน
ลำดับที่ 2
CS213B
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารเรียน
ลำดับที่ 3
216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
สร้าง พ.ศ. 2537

อาคารเรียน
ลำดับที่ 4
อาคารเรียนแบบ 216 ล./41(หลังคาทรงไทย)
สร้าง พ.ศ. 2544

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 1
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2524

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 2
สปช.201/26
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 3
อาคารโรงฝึกงาน 204/27
สร้าง พ.ศ. 2526

อาคารอเนกประสงค์
ลำดับที่ 4
อาคารหอประชุม 100/27
สร้าง พ.ศ. 2537

บ้านพักครู
ลำดับที่ 1
อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้าง พ.ศ. 2520

บ้านพักครู
ลำดับที่ 3
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2524

บ้านพักครู
ลำดับที่ 4
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2526

บ้านพักครู
ลำดับที่ 5
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2529

บ้านพักครู
ลำดับที่ 6
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2559

บ้านพักครู
ลำดับที่ 7
บ้านพักครู 203/27
สร้าง พ.ศ. 2561

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 1
สปช.304/28
สร้าง พ.ศ. 2527

บ้่านพักภารโรง
ลำดับที่ 2
บ้านพักภารโรง/32
สร้าง พ.ศ. 2536

ส้วม
ลำดับที่ 2
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2544

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49
สร้าง พ.ศ. 2556

ส้วม
ลำดับที่ 4
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2535

ส้วม
ลำดับที่ 5
ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
สร้าง พ.ศ. 2550

สนามกีฬา
ลำดับที่ 1
สนามบาสเก็ตบอล
สร้าง พ.ศ. 2537

สนามกีฬา
ลำดับที่ 2
สนามฟุตซอล
สร้าง พ.ศ. 2556